Viktigt förebygga smitta inom vården


Årets tema för Smittskyddsinstitutet är vårdrelaterade smittor. Att förebygga infektioner inom vården är mycket viktigt framför allt för dem som redan har nedsatt immunförsvar.

Smittskyddsinstitutets (SMI) förebyggande arbete innebär att man kartlägger smittvägar genom så kallad epidemiologisk typning.

Specifika ”fingeravtryck” från bakterier, virus, svampar och parasiter skapas då och metoden kan göra det möjligt att veta exakt vilka stammar patienterna smittats av och hur de olika smittvägarna som mikroorganismerna har tagit. Denna karaktärisering är viktig för att veta vilken motåtgärd som bör göras.

SMI rapporterar att man kommer att dela in arbetet under temaåret i tre olika områden: kontaktsmitta, luft-och vattenburen smitta, blodburen smitta och opportunistiska smittor, det vill säga infektioner som främst drabbar personer med nedsatt immunförsvar, eftersom dessa smittor ofta är vårdrelaterade. Syftet är att öka patientsäkerheten i vården.

Exempel på antibiotikaresistenta bakterier som är vanliga inom vården är VRE, MRSA och ESBL-bildande bakterier. Även bakterier som streptokocker som ger barnsängsfeber och Clostridium difficile, som kan ge svåra diarréer, förekommer inom vården. Bakterierna sprids genom direkt eller indirekt kontakt mellan patienter, personal och föremål.

Även mycket smittsamma virus förekommer i vården. Norovirus, som ger upphov till vinterkräksjukan, är ett exempel. Sjukdomar som legionella, tuberkulos, mässling och influensa kan spridas via luft och vatten. Hepatit B och C kan spridas till följd av stickskador.

Vid nedsatt immunförsvar kan opportunistiska smittor spridas, exempel på sådana är toxoplasmos och olika virusinfektioner.

Det är av stor betydelse att man minskar risken för smitta inom vården, anser Smittskyddsinstitutet.

En fortsatt ökning av antibiotikaresistenta bakterier kan få ödesdigra konsekvenser i framtiden med antibiotika som inte längre biter på dessa bakterier.

Smittskyddsinstitutet hoppas på en ökad kunskap inom området så att myndigheter, vården och patienter kan samarbeta förebyggande mot dessa smittor.

Källa: Smittskyddsinstitutet