Världens största kartläggning av småkryp


Länsstyrelserna rapporterar om svampar som miljöindikatorer, de har förvaltningsplaner för rovdjur och de har undersökt vilka smådjur som finns på död ved i gamla ihåliga träd.

Världens största kartläggning av ekarnas småkryp
Östergötlands län
I Östergötland har Länsstyrelsen undersökt 110 områden för att se vilka arter som finns i gamla ihåliga träd. Det finns 118 arter och i rapporten beskrivs arternas förekomst och även utbredning, även utbredningen i Norden. Deras levnadssätt och hoten mot dem beskrivs och förslag ges på arter som länet ska ha speciellt bevarandeansvar för. Dessutom är alla 118 arterna avbildade i rapporten.

– Rapporten visar hur viktiga de östgötska eklandskapen tillsammans med alléer och parker är för bevarandet av det europeiska ädellövträds[beståndet], säger naturvårdsdirektör Claes Svedlindh. Informationen kommer vara ett värdefullt underlag för det framtida naturvårdsarbetet.

Svampar en miljöindikator
Blekinge län
Svampar är intressanta ur miljösynpunkt. De har krav på sin miljö, en del vill ha värdväxter och de har stor betydelse för nedbrytningsprocesserna av organiskt material. Det här gör att olika svamparter kan användas som indikatorer på miljöförändringar.

Länsstyrelsen i Blekinge har sammanställt en rapport över hotade svampar och deras förekomst i länet som ett led i deras ansvar för den regionala miljöövervakningen. Rapporten ingår i arbetet med att övervaka den biologiska mångfalden.

Förvaltningsplan för stora rovdjur
Stockholms län
Länsstyrelserna runt om i landet ska ha en förvaltningsplan för stora rovdjur. Hur ser då denna ut i Stockholm? Det finns bara ett djur med en fast stam i Stockholms län och det är lodjuret, övriga arter behandlas översiktligt i planen.

Länsstyrelsen i Stockholms län redogör i förvaltningsplanen för var lodjuren finns och hur många de är. Målet är att de ska uppgå till mellan 20 och 30 djur, men under de närmaste fyra åren blir det förmodligen inte mer än 15 till 20 djur. Att de ökar så långsamt har flera förklaringar men en är att länet är tätt befolkat och har tät infrastruktur.