Köttkonsumtion påstås orsaka övergödning av haven
Havsmiljöinstitutet menar i sin nya rapport att köttkonsumenter och andra aktörer i livsmedelskedjan driver övergödningen i haven. (Foto: Ian Waldie /Getty Images)


En rapport från Havsmiljöinstitutet pekar ut köttkonsumtionen som en av bovarna bakom övergödningen av haven.

Länge har vi känt till att jordbruk, industri, orenat toalettavfall och förbränning av fossila bränslen orsakar övergödning och försurning av haven. Nu pekar en rapport på andra samhällsföreteelser som också bidrar med övergödning så som konsumtion av proteinrika livsmedel som kött, fisk, ägg och mejeriprodukter.

Proteinrika livsmedel innehåller höga värden av fosfor och kväve, och utsläpp av av dessa ämnen bidrar till övergödning. Detta resulterar i sin tur i ökade mängder växtplankton, fler algblomningar och syrebrist på djupt vatten, där bottendjur och fiskar försvinner och stora områden ödeläggs.

Odling av djurfoder och betesmarker samt hanteringen av gödsel leder till utsläpp i luft och vatten. Kopplingen mellan köttproduktion och utsläpp har gjorts eftersom över 70 procent av jordbruksmarken utnyttjas till foderproduktion.

Havsmiljöinstitutet vill ta fram styrmedel som ska minska konsumtionen av animaliskt protein; skatt på kött kan vara ett sådant.

Havsmiljöambassadör driver Östersjösamarbetet