Valspecial: Detta är viktigast för partierna


Epoch Times Sverige har frågat de sju riksdagspartierna bland annat om vilka frågor som är viktigast för dem och vad de kan göra för de mänskliga rättigheterna i Kina, vilket vi tycker våra läsare behöver veta inför valet.

Arbetet för mänskliga rättigheter i Kina är en sak som blivit allt mer akut, med tanke på bland annat uppgifterna om organstölder som kommit fram den sista tiden. Är mänskliga rättigheter något som går före handelsrelationer när det handlar om en lukrativ marknad som Kina för våra politiker? Läs och avgör själv. Fem av de sju riksdagspartierna har svarat. Socialdemokraterna och vänsterpartiet har avstått.

Våra sex frågor:

1. Vilken är er viktigaste inrikespolitiska fråga och varför?

2. Vilken är er viktigaste utrikespolitiska fråga och varför?

3. Många arbetstillfällen försvinner till låglöneländer nu, hur ska Sverige kunna behålla jobben och kompetensen?

4. Vad anser ni om utvecklingen i Kina?

5. Hur ska folkrätt hanteras i förhållande till handelsrelationer?

6. Vad kan ni göra åt situationen för mänskliga rättigheter i Kina?  

Anna Sundelius, politiskt sakkunnig, rättssekretariatet, Kristdemokraternas riksdagskansli.

1. Våra viktigaste inrikespolitiska frågor är värdig vård och omsorg, valfrihet och rättvisa för barnfamiljer och blomstrande näringsliv för välfärd.

2. Fattigdomsbekämpning och spridningen av demokrati och mänskliga rättigheter.

3. Risken för jobbflykt är uppenbar. Men inriktningen på politiken kan inte vara att behålla jobb som försvinner. Det handlar om att skapa förutsättningar för nyföretagande, satsning på utbildning med kvalitet och FoU (ökning till 1 procent av BNP)  så att Sverige även i framtiden kan hävda sig i en allt hårdare konkurrens så att nya jobb skapas. Det handlar framför allt om de små- och medelstora företagen och deras samspel med universitet och högskolor.

Lärlingsutbildning på gymnasiet, mera yrkesinriktade högskoleutbildningar som bättre svarar upp mot efterfrågan ska startas.  En ny alliansregering kommer också att inrätta ett globaliseringsråd under ledning av statsministern eller finansministern med uppgift att ta fram underlag för strategiska beslut.

4. Det finns positiva ekonomiska tecken, men mycket annat är högst oroväckande. De miljöpåverkande effekterna är oroande. Men det största problemet är fortfarande bristen på mänskliga rättigheter. Det handlar inte bara om välkända problem som dödstraffet, utan också om förekomsten av slavläger (laogai) och de allt intensivare ryktena om rena dödsläger där Falun Gong-anhängare dödas för sina inre organs skull. Vi har träffat svenska representanter för en organisation som försöker uppmärksamma problematiken och läst om det hela i Epoch Times internationella upplaga. Vi är mycket bekymrade. Detta måste gås till botten med.

5. Folkrätten är alltid överordnad handelsrelationer.

6. För oss är olympiaden i Kina ett utmärkt tillfälle att utnyttja. Kina kommer att ha hela världens ögon på sig. Vår målsättning är att tydliggöra för den kinesiska regimen att man inte fått OS som ett bevis på deras internationella legitimitet, utan som en uppmaning att förändras i rätt riktning. Trycket på Kina måste vara massivt framöver. Det kan givetvis inte kristdemokraterna ordna på egen hand. Den svenska regeringen måste i EU verka för en samordnad politisk linje gentemot Kina.

Lotta Hedström, ledamot i utrikesutskottet, Miljöpartiet de gröna.

1. Att ställa om Sveriges energiförsörjningssystem. Vi måste komma bort från oljeberoende och miljöförstöring och skapa nya jobb och ett ekologiskt hållbart samhälle. Detta måste också till för att bekämpa klimatförändringarna.

2. Klimatfrågan – vår tids kanske viktigaste solidaritetsfråga. Den omfattar solidaritet mellan generationer, med naturen och mellan rika och fattiga. De mest utsatta drabbas värst, vi med de största utsläppen har störst ansvar för och möjlighet att minska dem.

3. Vi anser att Sverige ska konkurrera med forskning, högklassig utbildning och genom att satsa på en modern miljö- och energiomställning. Sverige är världsledande på bland annat miljöteknik, vilket innebär stora möjligheter till jobb för såväl den svenska som den internationella marknaden. Vi visar i vår rapport, ”Miljö ger jobb”, att det med en miljödriven utveckling kan skapas cirka 200 000 nya jobb i Sverige fram till 2020.

4. Den ekonomiska utvecklingen saknar motstycke, men sker idag på ett sätt som är socialt och miljömässigt ohållbart. Här behövs en radikal omorientering vad gäller produktionsmönstren. Kinas ökade råvaru- och energibehov sätter också press på andra länder, inte minst i Afrika. Utvecklingen i politiskt hänseende och i fråga om respekt för de mänskliga rättigheterna är naturligtvis fortfarande bristfällig. Den militära utvecklingen utgör slutligen även den en källa till oro, och vapenembargot mot Kina måste finnas kvar.

5. Om med folkrätt främst avses mänskliga rättigheter menar vi att dessa måste vara tillgodosedda för att en etiskt acceptabel handel ska kunna äga rum. Det måste bland annat därför vara tillåtet att ställa sådana krav vid exempelvis offentlig upphandling.

6. Politiska, diplomatiska och kanske inte minst handelsrelaterade påtryckningar där omvärlden inte får fortsätta med samma undfallenhet som idag. Inte utfrysning, men mycket mer konfrontation måste till!

Sara Svanström, politisk sekreterare, Folkpartiet liberalernas riksdagskansli.

1. Arbete. Fler människor måste gå från sysslolöshet till ett riktigt arbete. Vi vill införa en jobb- och utvecklingsgaranti och sänka skatten så att det alltid ska löna sig att arbeta. Det måste också bli enklare att starta företag och billigare att anställa. Utanförskapet och integrationsmisslyckandet måste brytas.

2. Kampen för demokrati och mänskliga rättigheter i odemokratiska länder, där människor lider under förtryck och fattigdom, är en mycket viktig fråga för folkpartiet och går som en röd tråd genom vår utrikespolitik.

3. Vi kan inte hindra vissa arbeten från att flytta, men vi kan se till att nya bättre arbeten ersätter dem som försvinner. Folkpartiet vill att staten satsar minst 1 procent av BNP på forskning för att få fram nya produkter och nya företag. Trots den höga arbetslösheten så lider många svenska industriföretag brist på utbildad arbetskraft. Istället söker de den utomlands. Folkpartiet vill ha bättre yrkesutbildningar på gymnasiet och lärlingsprogram för att se till att industrin har kompetent arbetskraft.

4. Kina har under senare år upplevt en stor tillväxt och ekonomiskt uppsving. Effekterna är enorma och på många sätt positiva. Men vi får inte glömma bort att Kina fortfarande är världens största diktatur som gravt kränker mänskliga rättigheter. Omvärlden måste fortsatt kritisera Kina när man bryter mot mänskliga rättigheter och fortsätta kräva att landet demokratiseras.

5. Folkpartiet anser att mänskliga rättigheter aldrig får bortprioriteras till förmån för handels- och politiska intressen. Därför protesterade vi kraftigt, till skillnad från den svenska regeringen, när diskussionerna om att häva Kinas vapenembargo rasade som värst i EU.

6. Folkpartiet har under åtskilliga år försökt skapa opinion kring frågan om brotten mot mänskliga rättigheter i Kina, genom motioner, utspel och artiklar. Det kommer vi att fortsätta med.

Bo Genfors, Moderaterna

1. Vi går till val på frågan om att få fler i arbete.  Mer än en miljon människor i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden trots att de kan jobba. Genom att fler arbetar växer ekonomin så att vi får råd att bibehålla vår välfärd och rent av öka vår eget ekonomiska  utrymme.  Men det viktigaste är de mänskliga tragedier som utanförskapet medför får ett slut så att fler kan delta i  arbetsgemnskap.

2. Globaliseringen. Det svenska samhället och vår ekonomi skall vara öppna för världen. Vi skall aktivt vara med och bygga nya möjligheter för frihet, fred och framsteg. Sverige måste också tydligt tillhöra kärnan i det europeiska samarbetet.

3. Genom att skapa förutsättningar för att det skall löna sig att arbeta, skatten på arbete sänks, såväl på inkomster som arbetsgivaravgifter för de grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Kapitalbildningen måste bli bättre. Det är ett skäl till att vi slopar förmögenhetsskatten. Vi ökar också anslagen till högre utbildning och forskning så att kompetens ökar i Sverige. I slutänden handlar det om att det skall vara lönsamt att driva företag och att anställa i Sverige.

4. Det finns både positiva och mindre positiva element. Kina har genomgått en enorm ekonomisk utveckling under de senaste tjugo åren och har därmed också kunnat bidra till att minska antalet fattiga i världen. Inom några decennier kan Kina ha en av de största ekonomierna i världen. Däremot finns det fortfarande allvarliga brister vad gäller respekten för de mänskliga rättigheterna.

5. Folkrätten skall fortsatt utgöra en hörnsten i svensk utrikespolitik.

6. Vi bör i våra bilaterala kontakter liksom i olika internationella sammanhang påtala vikten av att den kinesiska regeringen respekterar de mänskliga rättigheterna.

Hannes Carl Borg, politisk sekreterare, Centerpartiets riksdagskansli

1. Jobben. Det finns ett stort utanförskap i Sverige idag där många som vill arbeta inte har möjlighet till detta. Inte minst ungdomar är utsatta.

2. Vi vill att Sverige skall föra en aktiv utrikespolitik där vi är vägledande inom internationella insatser för att värna om mänskliga rättigheter och demokrati.
Mellanösternkrisen, utvecklingen i Irak, Kongo Kinshasa och den pågående katastrofen i Darfur är alla enormt viktiga frågor som bör nämnas. Förmodligen har dock utvecklingen i Mellanöstern störst inflytande på världspolitiken
 

3. Vi tror att globaliseringen utgör mer en möjlighet än ett hot. Genom att satsa på de områden där vi i Sverige ligger i framkant kan både nya jobb och ny kompetens skapas. Vi tror att till exempel inom miljövänlig teknik finns ett område där Sverige har stor potential. Genom att ta till oss ny teknik och genom att satsa på utbildning och forskning kan vi gynnas av globaliseringen.

4. Vi ser mycket positivt på den ekonomiska utveckling som sker, då många miljoner människor lyfts ur fattigdom. Med en högre ekonomisk levnadsstandard tror vi att även kraven på demokrati kommer att öka. Samtidigt är det viktigt att påtala baksidan av denna ekonomiska utveckling i form av brott mot mänskliga rättigheter och dåliga miljö- och arbetsförhållanden.

5. Frihandel ger förutsättningar för ökat välstånd, kontakter, arbeten, kunskap, investeringar, valfrihet, ny teknologi, politiskt samarbete och minskad korruption.

Vi tror att ökad handel och utbyte ger ökade möjligheter till att påtala behovet av mänskliga rättigheter och demokrati.

6. Vi vill stärka relationerna med Kina. Ett ökat utbyte, såväl ekonomiskt som politiskt, ökar också våra möjligheter att påtala behovet av mänskliga rättigheter och demokrati.

De allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna som pågår i Kina ska påtalas och fördömas. Relationerna mellan Kina och Taiwan måste hanteras på fredlig väg och varje hot om användning av militärt våld avvisas.