Vakthundar ska skydda boskap mot rovdjur i Sydafrika
En dag kanske den här lilla valpen vaktar en boskapshjord mot geparder och andra rovdjur utan att någon kommer till skada. (Foto: Niki Rust)


De senaste århundradena har många av de stora rovdjursarterna minskat i antal. Trots att det har blivit fler program för att rädda och motverka det här problemet, har befolkningsökningen och begränsade skyddsområden lett till ökad förekomst av konflikter mellan människor och djurliv i många områden.

En nyligen publicerad studie i Wildlife Society Bulletin som har testat förmågan hos utbildade vakthundar att skydda boskap i Sydafrika, fann att de var mycket effektiva skydd mot rovdjur.

I Sydafrika lever rovdjur, såsom stora kattdjur, ofta i nära anslutning till jordbruksmark och livnär sig ofta på boskap. Förlusten av boskap till rovdjuren slår hårt mot jordbrukarnas inkomster och kan kosta dem över 3 000 dollar per år. Detta leder i sin tur till att bönderna jagar och dödar kattdjuren för att skydda sin försörjning.

Cheetah Outreach är en ideell organisation med säte i Sydafrika som har till syfte att skydda stora köttätande kattdjur. De letar alternativa lösningar som kan hjälpa bönderna att skydda sin boskap utan att ytterligare äventyra dessa rovdjur. Cheetah Outreach har startat ett program som går ut på att ge bönderna boskapsvakthundar i hopp om att hundarna ska kunna driva bort rovdjuren, minska förlusterna och på så sätt även skydda rovdjuren mot att bli jagade och dödade.

Liknande program har genomförts i Nordamerika och visat sig vara mycket effektivt. I sin senaste studie försökte Niki Rust fastställa hur framgångsrikt och kostnadseffektivt det var att använda vakthundar i Sydafrika.

Hundarna gavs till bönder som ville delta i programmet på grund av tidigare förluster av boskap till rovdjuren.

”Många bönder var mycket mottagliga för alternativa metoder för rovdjurskontroll, framförallt för att de var trötta på att rovdjuren kom och tog deras djur. Det är ingen trevlig upplevelse att se en av dina älskade prisbelönta avelsgetter vara halvt uppäten av rovdjur. Förlusten som många bönder gjorde påverkade allvarligt deras vinster”, berättade Niki Rust för mongabay.com.

Rust fann att vakthundarna var mycket effektiva i att minska boskapsförlusten på sydafrikanska gårdar. Under testperioden minskade antalet rivna djur med minst 33 procent på alla deltagande gårdar och var helt eliminerad på 90 procent.

”Boskapsvakthundar fungerar väldigt bra när de fått utbildning och kan minska antalet rivningar till noll i vissa fall. Det som var förvånande var hur effektiva de var, speciellt när de stod upp mot ganska farliga djur som leoparder och fläckiga hyenor”, sade Rust.

 Rust frågade också några av de deltagande bönderna om deras attityd till rovdjur hade förändrats. Hon fann att de flesta hade blivit mer toleranta mot att ha geparder på sin mark. De rapporterade också att de hade upplevt en ökning av antalet geparder efter ett år med hundarna.

Ett annat bra resultat som den här studien visade var kostnadseffektiviteten av vakthundsförsöket. Kostnaden för programmet det första året (inklusive mat, veterinärkostnader, löne- och resekostnader för en ”hundtjänsteman” etc.) var lägre än summan som bönderna brukade förlora innan de hade hundarna på sin gård.

Utifrån det här resultatet föreslår Rust att ett statligt finansierat vakthundsprogram skulle fungera bättre än de system som finns.

”Många länder har system med statlig ersättning för rovdjursrivna djur, för att ersätta bönderna. Men dessa är ofta förenade med problem, som försenad betalning, svårigheter att bevisa att boskapen dödats av rovdjur och korruption. Det kan också göra att bönderna underlåter att skydda sina djur på rätt sätt, eftersom de vet att de kommer att få ersättning för förlusten. Men om det fanns ett system som tillhandahöll hundar till bönderna tror jag att det skulle fungera mycket bättre eftersom det är en engångsutgift”.

Cheetah Outreach arbetar för närvarande på olika sätt med att göra programmet ännu effektivare, och genomföra det i större skala. Samtidigt fortsätter forskare att analysera de sociala aspekterna och rovdjurens beteenden i hundarnas närvaro.

 

Publicerat med tillstånd av Mongabay.com. Read the original.


Leoparder finns i hela Afrika och Asien och dödar ofta boskap. (Foto: Niki Rust)

Leoparder finns i hela Afrika och Asien och dödar ofta boskap. (Foto: Niki Rust)


Hundar används ofta för att vakta boskap i USA och Kanada. (Foto: Niki Rust)

Hundar används ofta för att vakta boskap i USA och Kanada. (Foto: Niki Rust)


Niki Rust med sina försökshundar (Med tillstånd av Niki Rust)

Niki Rust med sina försökshundar (Med tillstånd av Niki Rust)


Vakthundar är ofta av stora raser som Akbash och Anatolian shepherds. (Foto: Niki Rust)

Vakthundar är ofta av stora raser som Akbash och Anatolian shepherds. (Foto: Niki Rust)