Vågkraft kan få stor betydelse i framtiden
Vågenergitekniken Penguin har utvecklats av finska företaget Wello. Vågkraft kan få stor betydelse i framtiden eftersom det är en utsläppsfri elproduktion. (Foto: Creative Commons)


Användandet av vågkraft kan få stor betydelse i framtiden och därför har EU-kommissionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 valt att gå in med sjutton miljoner euro till forskningsprojektet Clean Energy From Ocean Waves (CEFOW).

Projektet som kommer att pågå under fem år ska forska i och utveckla vågenergitekniken Penguin, som har utvecklats av det finska företaget Wello.

Internationellt samarbete
Projektet är ett internationellt samarbete och det kommer att ske vid Wave Hubs vågkraftscenter i Cornwall. Förutom Fortum, kommer Wello Ltd, Mojo Maritime Ltd, Wave Hub Limited, Green Marine (UK) Ltd, Uppsala Universitet, Plymouth University och University of Exeter att delta i projektet.

–Vi har ju under flera år testat olika typer av vågkraftstekniker på olika platser. För ungefär ett år sedan skrev vi kontrakt med Wave Hub i Cornwall för en plats i deras ”Plug and Play” vågkraftstestningsanläggning. Deras anläggning är unik såtillvida att de har alla anslutningar redan på plats på havsbotten. Det innebär att man enkelt kan testa olika vågkraftsteknikers prestanda utan att behöva bygga kostsamma nätanslutningar. Detta förfarande underlättar väldigt när man skall utröna olika teknikers potential i havsmiljö, säger Johan Englund, FoU-kommunikation på Fortum.

Vågkraft kan bli betydelsefullt i framtiden, som en utsläppsfri produktionsform. Vågkraft avser oftast att man utnyttjar den energi som finns i vågen och förvandlar den till någon annan mer användbar form. Ofta pratar man om att vågkraft kan användas för att producera elektricitet.

Penguin är en teknik som fungerar på så sätt att en generator som genererar ström är placerad inne i bojen. När vågorna får bojen att röra sig, skapas det en rotation inne i bojen som skapar spänning.

– Detta forskningsprojekt kommer att pågå i fem år och vi ska testa och utvärdera denna teknik för att se vilken potential den har för kommersiell produktion i den typen av havsförhållanden som finns utanför Englands kust. Vi på Fortum kommer att koordinera projektet och vi kommer att ha  experter från Sverige, Finland och England på plats, säger Johan Englund.

Vågkraften innehar stora energiresurser
Då det är viktigt att motverka den globala uppvärmningen, kommer all form av förnybar energi spela en stor roll framöver och vågkraften kan komma att få stor betydelse, då vågorna innehar stora energiresurser.

Dock producerar inte vågkraften el hela tiden och det går ju inte att styra när det finns vågor, men till skillnad från vindkraft har vågkraften en betydligt större potential på grund av att vågorna är mer konstanta än vinden. All intermittent kraft behöver dock någon form av reglerkraft som kan täcka upp när det inte blåser eller när solen inte lyser.

– I Sverige är vi så lyckligt lottade att vi har vattenkraft som fungerar utmärkt som reglerkraft åt våg, vind och sol. Enkelt uttryckt kan man säga att ju mer vattenkraft vi har att reglera med desto mer våg, vind och sol kan vi bygga. Experter talar om en global potential för vågkraft på tio – femton procent av världens energibehov, säger Englund.

Vågkraftsarbete har pågått under flera år och i Sverige bygger Fortum och svenska Seabased Industry AB tillsammans en 10MW vågkraftspark på den svenska västkusten utanför Sotenäs. Anläggningen kommer troligtvis att producera el under 2015 och den teknik som används där är svenska Seabased linjära aggregat som förankrats på havets botten.

– Vi hoppas att det här projektet i Cornwall kommer ge oss mer kunskap om vågkraft i den typen av havsmiljö som finns utanför England. Vi hoppas att detta projekt kommer låta oss ta stora kliv framåt mot att kommersialisera Wellos Penguinteknik. Vi vill öka vår kompetens inom området för att kunna bidra till att vågkraften blir en ny och viktig källa till förnybar energi i världen, säger Johan Englund.