USA:s GMO-majs orsakar kontrovers i Kanada
En grupp oroad över gentekniken slår larm om en ny sort av genetiskt modifierad majs. (Foto: Scott Olson/Getty Images)


En kanadensisk organisation, som lobbar mot genetiskt modifierat livsmedel, dundrar mot den kanadensiska regeringen för att den följer vad organisationen beskriver som slappt amerikanskt regelverk.

Den kanadensiska Bioteknik Action Network (CBAN), en paraplyorganisation av 18 grupper som är oroliga över gentekniken, uppmanade den kanadensiska regeringen att återkalla godkännandet av USA-tillverkat genetiskt modifierat majs eftersom det godkändes utan forskning om eventuella hälsorisker.

Sorten, SmartStax, är en gemensam ansträngning av Monsanto och Dow AgroSciences och kombinerar åtta genmodifierade (GE) egenskaper som tidigare godkänts för den kanadensiska marknaden. Sorten ger bättre motståndskraft mot skadedjur och ogräsmedel.

CBAN hävdar att Health Canada har varit oaktsam genom att inte granska produkten innan Canadian Food Inspection Agency (CFIA) godkände den för marknaden.

CBAN vill att SmartStaxs godkännande återkallas tills Health Canada gör ”fullständiga och oberoende tester.”

Lucy Sharratt, en talesman för gruppen, säger att Health Canada har abdikerat sitt ansvar genom att följa i spåren på de amerikanska lagstiftarna som också gav SmartStax godkännande utan några tester.

Nya gentekniska produkter måste gå igenom ett godkännande från både Health Canada och CFIA, men när en genegenskap en gång har godkänts kan den användas i avelsprogram eller i kombination med andra godkända modifierade produkter för att skapa nya ”staplade” organismer – organismer med två eller fler modifierade genegenskaper.

Health Canada kräver att företagen som introducerar staplade produkter informerar dem om ifall de nya produkterna kan medföra en ny hälsorisk, ett krav FDA inte har. Sharratt sade att kravet är också alltför lamt eftersom företagen krävs inte att göra sådan forskning.

– Att kombinera åtta egenskaper tillsammans är signifikant eftersom möjligheten till oavsiktliga påverkningar multipliceras, sade Sharratt.

Dessa oavsiktliga konsekvenser kan innefatta nya toxiner eller allergier. Nyligen genomförda studier i Österrike och på andra håll har upptäckt att GM-majs, inklusive sorter kombinerade för SmartStax, har lett till minskningar i reproduktion och födelsevikt hos möss, och proteinvariationer som uppvisade nya allergier.

Krista Thomas, en bioteknikkontroller i CFIA, håller inte med om att SmartStax presenterar nya risker. Hon sade att de befintliga reglerna är stränga och tillräckliga för att skydda den allmänna säkerheten.

Hon konstaterade att ungefär tjugo staplade produkter har godkänts i Kanada sedan 2003.

Men Sharratt sade att gällande regelverket räcker inte till på långa vägar och pekar på nuvarande Codex-regler som exempel.

Codex Alimentarius-kommissionen inrättades av FN:s livsmedels-och jordbruksorganisation och Världshälsoorganisationen (WHO) att utveckla internationella standarder för livsmedelssäkerhet.

Codex pekar specifikt på oavsiktliga effekter av staplade organismer.

– Denna GM-gröda borde ha gått igenom en ny säkerhetsbedömning som rekommenderas av Codex, sade Michael Hansen, en ledande vetenskapsman i konsumentunionen, utgivare av Consumer Reports.

– Codex normer och riktlinjer används för att lösa handelstvister. Avsaknaden av en ny säkerhetsbedömning för detta GM-majs innebär att andra länder skulle kunna avvisa ”SmartStax” utan att hamna i konflikt med WTO:s regler.

Hansen sade att Kanada tenderar att stödja Codex-normer och USA tenderar att ignorera dem. Han noterade också att fastän Kanada är beroende av att företagen meddelar dem om hälsorisker på en ny staplad produkt är det bättre än i USA där regeringen inte ens erkänner att en ny hälsorisk kan förekomma.

Sharratt sade att Kanadas avvikelser från Codex avslöjar en större försummelse av regelverken.

– Health Canada har inte alls erkänt detta GM-majs som en produkt som behöver deras godkännande, sade hon.

Även om flera staplade produkter redan har introducerats säger CFIA att detta majs är den första produkten att få sitt ”områdesskydd” minskat. Områdesskydd är en procentsats av icke genetiskt modifierade grödor som erbjuder skadedjur en plats att få föda så att de har mindre press på att utveckla nytt motstånd mot GM-ändringar.

I dagsläget antingen höjer samtliga saluförda modfieringar en plantans resistens mot kemikalier som används för bekämpning av skadedjur eller direkt gör plantan motståndskraftigare mot skadedjur.

Normalt är skyddsområdet tjugo procent av grödan men för det nya SmartStax-majset har det reducerats till fem procent i både USA och Kanada.

Thomas, bioteknikkontroller i CFIA, sade att det finns starkt vetenskapligt stöd för antagandet att eftersom den nya grödan har olika former av motstånd, som skadedjur skulle behöva anpassa sig till, är det osannolikt att de skulle göra det och därmed krävs ett mindre skydd.

Begäran om att få källorna till denna vetenskap kunde emellertid inte tillhandahållas vid tiden för artikelns tryckning och dr Hansen, en expert på genetiskt modifierade organismer, känner inte till några sådana studier.

Samtal till såväl Monsanto som Dow AgroSciences besvarades inte.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/20376/