Tydligare regler i miljöbalken
Oljeutsläpp (Foto: Thomas Friström AFP)


Regeringen förslår i en proposition en rad förändringar i miljölagstiftningen. De är tänkta att förtydliga och avgränsa det straffrättsliga området samt göra reglerna mer effektiva, särskilt i fråga om straffen för miljöbrott.

Ett av syftena med de nya bestämmelserna är att samma brott inte ska kunna sanktioneras med både straff och miljösanktionsavgift, vilket kan ske nu. Avgifterna ska främst läggas på mindre allvarliga miljöbrott.

Reglerna stramas åt för miljöbrott. Tiden då ett miljöbrott ska
anses begånget föreslås bli då då utsläppet av ett farligt ämne först
skedde. Även miljöbrott som begås av oaktsamhet ska kunna klassas som grova brott. Områdesskydd och artskydd ska ges nya straffbestämmelser men det innebär ingen kriminalisering. Reglerna ska också styras upp och göras tydligare. Straffen kommer att koncentreras till de brott som har högst straffvärde och en rad luddiga bestämmelser ska göras tydligare.

Det ska enligt det nya förslaget inte vara möjligt att verkställa ett
beslut om miljösanktionsavgift utan att den som ska betala avgiften
blivit informerad och fått möjlighet att överklaga. Det kan ske nu och
är olämpligt är rättsäkerhetssynpunkt, skriver miljö- och
samhällsbyggnadskontoret i propositionen.

Miljösanktionavgift ska kunna läggas även på andra än näringsidkare. Och det det ska göras en tydligare uppdelning av straffen i förhållande till allvarliga och mindre allvarliga brott.

Det ska, när de nya reglerna träder i kraft, finnas möjlighet att
befrias från miljösanktionsavgift om den avgiftsskyldige inte har
möjligt att betala eller genomföra åtgärder på grund av sjukdom, eller om denne inte kunnat förutse eller råda över omständigheterna som ledde till brottet.

Bestämmelserna är tänkta att träda i kraft 1 januari 2007.