Tuffare straff för innehav av handgranater
Regeringen vill skärpa straffen för innehav av handgranater, som har blivit populära i kriminella kretsar. (Foto: Jesus Guerrero /Getty Images.)


Handgranater har blivit populära vapen i kriminella kretsar och har använts vid våldsdåd på senare tid. Nu ska lagen om brandfarliga och explosiva varor ses över för att skärpa straffen för användande av denna typ av vapen.

Handgranater räknas inte som handeldvapen, och innehav av dessa bedöms därför lindrigare än till exempel innehav av maskingevär, revolvrar och andra handeldvapen. När straffskalan för vapeninnehav skärptes förra året fanns handgranaterna inte med.

Handgranater är ett slags vapen. Straffet för att till exempel inneha handgranater bör vara likställt med vad som gäller för skjutvapen. Så är det inte idag. Men det ska nu ändras, säger inrikesminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

Peter Asp, professor i straffrätt, ska se över lagen om brandfarliga och explosiva varor och ska redovisa sina resultat 23 mars nästa år.

FAKTA:brandfarliga och explosiva varor
Till brandfarliga och explosiva varor räknas brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor, brandreaktiva varor, explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i syfte att explodera eller ha pyroteknisk effekt.

Källa: Regeringen

Asp ska även titta på möjligheterna i EU:s så kallade inregränslag att öka straffen för smuggling av denna typ av vapen mellan medlemsländer.

Idag krävs det tillstånd för innehav av brandfarliga och explosiva varor. Brott mot detta bestraffas med böter eller fängelse i högst ett år. Om brottet bedöms som grovt, på grund av att de explosiva varorna misstänks komma till kriminell användning, kan straffet bli fängelse i upp till fyra år. Detta är i stort sett i linje med straffsatserna för vapenbrott före förra årets skärpning av dessa.

1 september förra året höjdes straffet för vapenbrott och kompletterades med nivån synnerligen grovt vapenbrott som kan ge upp till sex års fängelse.