Toppresultat för Gävles fjärrvärme
Biobränsle i form av returträ.(Foto: Cecilia Westergård/Gävle Energi AB)


Gävle ligger i topp när det gäller miljövänlig fjärrvärme och mycket beror på samarbetet mellan Gävle Energi och BillerudKorsnäs, där man tar tillvara på miljövänlig restenergi.

Under september månad redovisade branschorganisationen Svensk Fjärrvärme miljövärdena för alla fjärrvärmeföretag för 2012 och Gävle tillhör de absolut bästa.

– Den bidragande orsaken till det goda resultatet är vårt samarbete med BillerudKorsnäs, där vi kan ta tillvara restvärme och använda bränslen, framför allt bark, som faller inom industrin samt att vår egen kraftvärmeanläggning även använder en stor andel returträ i bränslemixen, sade Inger Lindbäck, VD på Gävle Kraftvärme AB.

Hade man inte
kunnat ta vara på restvärmen, så hade den värme industrin måste kyla bort skickats ut i luften eller i vattnet och gått till spillo. Nu används den istället till att värma upp fjärrvärmevattnet.

Ända sedan 70-talet har det pågått ett samarbete mellan Gävles fjärrvärme och industrin. Fram till 1999 köpte man all värme till fjärrvärmenätet, men efter det färdigställdes Gävle Energis kraftvärmeverk Johannes och nu bidrar man med cirka hälften av värmeproduktionen till Gävles fjärrvärmenät.

– I början baserades värmen helt på fossil olja, på 80-talet kom restenergin in i systemet. Nuvarande fördjupade samarbete är ett resultat av tidigare arbete, sade Inger Lindbäck.

Gävle Energi hade ett avtal med BillerudKorsnäs om inköp av värme, som löpte ut sista december 2012, men redan 2009 började diskussionen om vad man skulle göra när avtalet löpt ut.

Enligt Inger Lindbäck ville BillerudKorsnäs minska sitt oljeberoende och öka elproduktionen, samtidigt som Gävle Energi ville fortsätta att utveckla sin miljöanpassade fjärrvärme med långsiktighet, hög tillgänglighet och ekonomisk stabilitet.

– Vi hade flera alternativ men efter djupare utredningar tillsammans med BillerudKorsnäs och egna studier kom vi fram till att det mest fördelaktiga för bägge parterna var att fortsätta samarbetet. Det ledde till bildandet av Bomhus Energi, som ägs till 50 procent av BillerudKorsnäs och 50 procent av Gävle Energi, sade Inger.

Syftet med Bomhus Energi är att skapa en långsiktig och stabil energiproduktion med effektiv drift, där miljö och ekonomi är det som prioriteras.

Bomhus Energi är försedd med en kraftvärmepanna med rökgaskondensering, ett system för att kunna ”återvinna” värmen i rökgaserna.

Även om resultaten för 2012 är mycket bra, kan värdena för 2013 bli ännu bättre. Då BillerudKorsnäs har satsat på ny utrustning och förbättringsåtgärder, har det lett till att Gävle får ännu mer restvärme i fjärrvärmesystemet.

Gävle Energi tar miljöfrågan på största allvar och det gäller att minimera användandet av fossila bränslen. De har under lång tid bidragit till detta genom att ersätta olja med biobränsle, så mycket det går.

– Målet är att vidareutveckla fjärrvärmen och skapa goda förutsättningar för elproduktionen och utnyttjandet av restenergin. I dag kan vi bli tvungna att gå in med fossil olja vid driftproblem eller när det blir riktigt kallt, så nu arbetar vi också vidare för ett fjärrvärmesystem med 100 procent förnybar energiproduktion, säger Inger.