Tonåringar mer logiska i dag än för 50 år sedan


Under de senaste 50 åren har tonåringars logiska förmåga kontinuerligt ökat. Däremot har den verbala förmågan minskat. När det gäller den spatiala förmågan har flickorna gått om pojkarna. Vid Göteborgs universitet har forskare undersökt tonåringars intelligensförändringar över tid.

 Forskningsprojektet vid Göteborgs universitet har prövat stora grupper av 13-åringar med ett och samma intelligenstest, sedan början av 60-talet. Proven består av ett induktivtlogiskt, ett verbalt samt ett spatialt test och prövningarna har skett med ungefär fem års mellanrum.

Den senaste undersökningen, som redovisas i det nya numret av Pedagogisk Forskning i Sverige, visar att dagens tonåringar når klart bättre resultat på det logiska testet än samma åldersgrupp för femtio år sedan

Detta är positivt menar forskarna, eftersom den logiska faktorn är avgörande för prestationerna i matematik.

Professor Allan Svensson vid institutionen för pedagogik och didaktik säger i pressmeddelandet från Göteborgs universitet: 

– Vad gäller elevernas möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen i matematik finns alltså inget som pekar på att förutsättningarna försämrats bland eleverna under senare decennier.

Orsaken till att nya fakta påvisat att svenska elevers matematikkunskaper sjunker vid jämförelser med andra länder, tror man inte beror på sämre begåvningsförutsättningar, utan snarare på faktorer som kursinnehåll, undervisningsmetodik, läromedel och lärarkompetens.

Däremot visar undersökningen att utvecklingen inte är lika positiv vad gäller tonåringarnas verbala förmåga. Efter en ökning under 60-talet sjunker testvärdena sakta för att ännu kraftigt falla från 1985.

Allan Svensson tror att det huvudsakligen beror på att testet är ett ordförrådsprov och många ord som ingår är relativt ovanliga i dagens svenska.
Ålderdomliga ord, som ”armod” och ”riklig”, har med tiden blivit svårare för tonåringarna att förstå, medan ord som ”separera” och ”attack” blivit lättare för dem.

– Jag vågar påstå att elevernas ordförråd inte är mindre nu än på 60-talet men att det består av delvis andra ord. Dagens elever har därför inte sämre förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen i svenska, säger Allan Svensson.

När det gäller tonåringarnas spatiala förmåga, den så kallade rumsliga föreställningsförmågan, ligger den högre nu än på 60-talet. Förmågan har dock avtagit något under de senaste decennierna, till följd av pojkarnas svagare prestationer. Flickorna är nu bättre än pojkarna i detta test, medan situationen var den omvända för 50 år sedan.