Tillgång till vatten ett gissel i Mellanösternkonflikten
En palestinsk herde har översikt över sina getter när de stannar för att dricka vatten i byn Al-Aqaba på norra Västbankens. (Foto:Jack Guez / AFP / Getty Images)


I Världsbankens rapport påpekas Västbankens och Gazas (WBG) fullständiga beroende av knappa och delade vattentillgångar som till stor del kontrolleras av Israel. Fördelningen av vatten till palestinierna instiftades 1995 i Oslos interimsavtal, som fortfarande är i kraft.

Rapporten initierades på begäran av den palestinska myndigheten som administrerar delar av Västbanken och Gazaremsan. Rapportens mål var att utveckla en balanserad analys och skapa medvetenhet om faktorer som begränsar utvecklingen av Västbankens och Gazas vattensektor.

EcoPeace/Friends of the Earth Middle East, en regional miljöorganisation där palestinier, israeler och jordanier samarbetar, ber Israel och palestinierna att sluta utnyttja behovet av vatten i sina konflikter.

Medan Israel har skapat en effektiv infrastruktur och förvaltning för vatten, kämpar den palestinska myndigheten för att uppnå ett låginkomstlands grundläggande nivå för infrastruktur och service. Investeringar i vatten i Västbanken och Gaza har sjunkit till mycket låga nivåer, de är splittrade, ineffektiva och icke ändamålsenliga.

Världsbankens rapport framhäver att den nuvarande strukturen för den Förenade vattenkommissionen ger vetorätt till den israeliska sidan i alla gemensamma vattenfrågor.

– Faktum är att tillgången på vatten varierar mycket. Färskvatten per capita i Israel är cirka fyra gånger högre än för Västbanken och Gaza, säger rapporten.

På grund av säkerhetsproblem sedan 2000 har av Israel införda begränsningar på rörlighet och åtkomst, som består inte bara av fysiska hinder utan också av politiska beslutsprinciper, ytterligare minskat palestiniers tillgång på vattenresurser, utveckling av infrastruktur och allmännyttiga verksamheter. Förflyttning av ett enda rör kan innebära en logistisk och administrativ utmaning.

För att underlätta situationen rekommenderar studien att man tydligt identifierar brister i utveckling av vattenresurserna, och att båda staterna får samma makt att styra planering och utveckling av palestinska vattenresurser och infrastruktur.

– Israel har uppfyllt alla sina skyldigheter enligt vattenavtalet om leverans av ökade vattenmängder till palestinierna, sade talesmannen för Israels utrikesministerium.

Talesmannen kommenterade att ”Israel har även i stor omfattning överträffat den obligatoriska mängden” och att den palestinska myndigheten faktiskt har tillgång till dubbelt så mycket vatten som Israel i avtalet har förbundit sig att leverera.

– Palestinierna, å andra sidan, har tydligt brutit mot sina åtaganden enligt vattenavtalet vad gäller viktiga frågor såsom att borra brunnar utan tillstånd av Förenade vattenkommissionen, sade han.

Emellertid tar Israel kanske inte hänsyn till problemen med rörlighets- och åtkomstsbegränsningar som anges i Världsbankens rapport, och har kommit med klagomål på att ”palestinierna inte tar hand om avloppssystemet” som anges i nämnda avtal.

För ett år sedan beslutade en israelisk miljöorganisation att installera ett avloppssystem för våtmarker i en palestinsk by för att begränsa föroreningarna. Organisationen rapporterade stora problem med att få tillstånd och hotades av de israeliska myndigheterna i Västbanken och Gaza med att deras arbete kommer att förstöras.

Hittills har Israel behandlat vattenkrisen som ett nationellt problem och hittat lösningar endast för den israeliska befolkningens behov. Under ett seminarium med rubriken ”Israels vattenpolitik” som hölls i Kineret College, uttalade sig professor Ychezkel Dror från Jersusalems hebreiska universitet om detta.

– Vi bör överväga långsiktig politik avseende Mellanöstern. Enligt fredsavtalen kan det faktum att Israel har mycket mer vatten än grannarna skapa politisk instabilitet i regionen.

– Om vi använde för mycket avsaltat vatten i en region med kritisk vattenbrist kommer grannländerna att kräva naturliga vattenresurser som har ifrågasatts i flera år, lade Giora Shacham, en geolog från Technion, till.

Friends of the Earth Middle East har uppmanat den israeliska regeringen och palestinska myndigheten att ersätta gemensamma vattenkommissionens misslyckande med en ny ledning för hantering av gemensamma vattenfrågor.

Enligt miljöorganisationen har man misslyckats eftersom man inte sörjer för vattenmängder som behövs för palestinierna och inte skyddar delade israelisk-palestinska vattenresurser från storskaliga föroreningar.

– Ett centralt problem med förenade vattenkommissionen är att den har tagit från palestinierna ansvaret för förvaltning av vatten. Palestinierna får så lite av det gemensamma vattnet att israelerna måste fråga sig vad har palestinierna för incitament att skydda det från föroreningar? sade Gidon Bromberg, israelisk direktör för Friends of the Earth Middle East.

Den gröna organisationen vill att vattenkommissionen ersättas med ett nytt organ med samma befogenheter och ansvar.

– Efter 15 år av misslyckande har resultaten visat sig vara katastrofala. Det är angeläget att frigöra vattnet och vattenbehovet för båda stater i den nuvarande konflikten, sade Nader Khateeb, palestinska direktören för Friends of the Earth Middle East.

 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/16655/