Sverige saknar oberoende organ för mänskliga rättigheter
Utredaren Hans Ytterberg överlämnar betänkandet med utvärderingen till integrationsminister Erik Ullenhag. (Foto: Kajsa Riddersporre / Arbetsmarknadsdepartementet)


I december 2009 beslutade regeringen att utvärdera den nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter som existerade mellan 2006-2009. Utredare blev Hans Ytterberg som i måndags överlämnade utredningen till integrationsminister Erik Ullenhag.

Utredningen ”Samlat, genomtänkt och uthålligt?” går igenom handlingsplanens 135 åtgärder samt ger rekommendationer för det fortsatta arbetet med mänskliga rättigheter.

För att komma till rätta med de allvarligaste problemen måste regeringen se till att ha en tydlig och gemensam ståndpunkt när det gäller mänskliga rättigheter (MR), något som saknades i den gamla handlingsplanen, menar utredaren.

– Man måste dessutom från regeringens sida ”tala med en tunga”, det vill säga ha samma budskap internt i Regeringskansliet som man har i internationella sammanhang. Så är det inte alltid i dag, säger Hans Ytterberg i en intervju på regeringens hemsida.

Sverige har varit pådrivande för att andra länder ska inrätta oberoende MR-organ, men Sverige saknar själv en sådan myndighet. Ytterberg anser att det är en brist att vårt land inte har någon som kan ta ett samlat grepp och som kan undersöka och rapportera om MR-situationen i Sverige.

Utredaren menar också att kommuner och landsting inte riktigt vet vad som förväntas av dem och detsamma gäller andra myndigheter.

– En större tydlighet och en bättre dialog om deras roll är därför viktig.

Ambitionen att Regeringskansliet skulle utbilda folk i mänskliga rättigheter fanns tidigare men har inte förverkligats. Regeringskansliet  bör därför lägga ner betydligt större resurser än hittills på utbildning i attitydpåverkande arbete bland annat genom utbildning och information i MR-frågor, anser Hans Ytterberg.

– Dessutom föreslår jag att organisationen ska få en särskild MR-enhet med en mycket stark ställning i Regeringskansliets interna beredningsprocess.

I utredningens material finns en kartläggning av situationen för de mänskliga rättigheterna i Sverige 2005. När det gäller övergreppen mot romer och samernas rättigheter säger Ytterberg:
– Där återstår mycket arbete.