Sverige fortfarande sårbart vid svåra stormar


Trafikutskottet har följt upp stormen Gudrun och funnit att det svenska samhället fortfarande är sårbart för svåra stormar. Tele- och datakommunikationerna har inte förändrats och röjningen av träd utmed järnvägsspåren tar lång tid.

När stormen Gudrun drog in över södra Sverige i januari 2005 föll 90 procent av en årsavverkning skog över vägar och järnvägar. Data- och telekommunikation fick också omfattande skador. Privatpersoner, industri och samhällsviktiga funktioner drabbades av problem. När stormen Per drog in i januari två år senare, visade den att problemen med att stå emot svåra stormar kvarstod.

Trafikutskottet har därför följt upp de åtgärder som vidtogs efter stormen Gudrun.

Representanter för skogsindustrin anser att sammantaget har staten hanterat det på ett bra sätt, men det tog för lång tid innan åtgärder sattes in för att forsla bort träd som blåst omkull i skogarna. Beslutet om att tillåta utländska lastbilar att frakta timmer hade störst inverkan på den totala kapaciteten i transportsystemet. Stormen fick också som konsekvens att skogsnäringen nu har blivit medveten om järnvägens styrka när det gäller skogstransporter.

Banverket har nu inrättat funktioner med krisledning och krishantering vid akuta problem längs järnvägarna. Dessutom arbetar de efter en plan med att avverka träd nära järnvägen, ett arbete som beräknas pågå fram till år 2015, till en kostnad av 650 miljoner kronor. Först då kan man säga att järnvägens sårbarhet för stormar har minskat.

Telenätet är fortfarande inte helt reparerat. Telia bedömer att det blir för kostsamt att reparera vissa fasta förbindelser och har istället erbjudit mobilabonnemang till utsatta kunder. 288 har accepterat men 50 abonnenter har inte gjort det.

Tele- och datakommunikationssystemen är uppbyggda på samma sätt nu som innan stormen Gudrun, så samma problem kan alltså inträffa vid nästa svåra storm. Men arbete pågår med att minska sårbarheten och i vissa fall är systemen mer robusta nu än innan ovädret.

Post och telestyrelsen bedömer operatörernas kostnader till en miljard kronor. Svenska staten har ur EU:s solidaritetsfond erhållit 445 miljoner kronor för att återställa vägar och järnvägar efter stormen.