Sverige dåligt rustat inför pandemi
Eva Lindstöm på Riksrevisionen konstaterar att Sverige står dåligt förberett inför en eventuell pandemi. (Foto: Riksrevisionen.se)


– Regeringen har inte säkerställt att vi har en nationell samordning av planeringen inför en pandemi, säger riksrevisor Eva Lindström.

Det konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport om hur staten skulle hantera ett utbrott av pandemisk influensa. Den har funnit allvarliga brister i beredskapen.

Socialstyrelsen bör få ett tydligt ansvar för att samordna beredskap och smittskyddsåtgärder i hela samhället, skriver Riksrevisionen på sin hemsida. Regeringen har inte tydligt klargjort vem som har det övergripande ansvaret för pandemiberedskapen. Inte heller vem som ska samordna de förberedande åtgärder som måste till i samhället för att minska konsekvenserna av en pandemi.

Riksrevisionen säger att Socialstyrelsen har varit för passiv och att deras uppföljning av planeringen varit begränsad. Någon tillsyn har inte heller gjorts. Riksrevisionen har även granskat länsstyrelserna och där finns risken att de lämnar olika information till allmänheten. Landstingens förmåga bedöms som god, fast med vissa brister och kommunerna har en bristfällig förmåga att hantera en pandemi. I risk- och sårbarhetsanalyser har få planerat eller berört pandemi.

– De brister vi funnit är så många att regeringen bör agera nu. Annars riskerar Sverige stå dåligt rustat den dag en pandemi drabbar oss, säger Eva Lindström.

Om en pandemisk influensa bryter ut riskerar den att leda till svåra konsekvenser för enskilda och samhället. Patienter kan få otillräcklig vård. Samhällsviktiga funktioner kan få svårt att utföra sina uppgifter.

Fotnot: Riksrevisionens rapport heter: Pandemier – hantering av hot mot människors hälsa

Pandemi

En pandemi är en sjukdom som sprids i stora delar av världen och drabbar en stor del av befolkningen. Exempel på kända pandemier under 1900-talet är spanska sjukan, asiaten och Hongkong influensan. På 1300-talet drabbade digerdöden människorna.