Svenskt bistånd effektivare


Det svenska biståndet har fått en tydligare strategisk orientering med bättre kommunikation och strategier när det gäller att arbeta med multilaterala utvecklingsorganisationer, skriver OECD/DAC i en rapport.

– Jag är glad att OECD/DAC:s rapport bekräftar att vi är på rätt väg. Ett effektivt bistånd av hög kvalitet är en utgångspunkt för att Sverige ska kunna bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Därför arbetar vi mycket med att skapa ett bistånd som kännetecknas av effektivitet, resultat och öppenhet, säger biståndsminister Gunilla Carlsson i ett pressmeddelande.

På Sidas hemsida står: ”Den svenska regeringen beskriver varje år hur den vill att Sida konkret ska arbeta med svenskt bistånd och vilken inriktning det ska ha. I ”regleringsbrevet för 2011”anser regeringen att biståndet ska koncentreras på tre områden: demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat och jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen”.

Trots att den svenska biståndsförvaltningen har genomfört reformer, lyckades Sverige ändå genomföra DAC:s rekommendationer som blev resultatet av biståndsgranskningen 2009. Årets halvtidsöversyn är en uppföljning av dessa rekommendationer.

OECD:s biståndskommitté DAC:s granskar hur biståndspolitiken förs, styrkor och svagheter identifieras och rekommendationer föreslås. Statistik över hur mycket givarländerna har bidragit med, tas också fram.