Svenskar toleranta till etnisk mångfald


Resultatet av årets mångfaldsbarometer visar att extremt negativa attityder mot etnisk mångfald i Sverige har minskat. Svenskar är toleranta till mångfalden men umgås som regel inte med utomeuropeiska invandrare.

I Uppsala universitets enkät har personer slumpmässigt fått frågor. Fyra områden diskuterades: arbete, religion, kultur och bostad. Arbete gav största andel positiva attityder, medan mest negativa gällde religion.

Kvinnor är mer positiva än män till etnisk mångfald men personer födda i ett annat europeiskt land är inte så positiva som de som är födda i Sverige. 

Det finns även negativa attityder som registrerats i mångfaldsbarometern. ”Alla utlänningar som begått brott i Sverige bör tvingas till att lämna landet”, var något majoriteten av de tillfrågade ansåg. Men samtidigt anser de att invandrare har samma sociala rättigheter som svenskar men också skyldigheter. De måste följa Sveriges lagar annars stängs landets dörr för dem. 

Distansen som svenskar håller till utomeuropeiska invandrare kan minska med ökande interaktioner med invandrare, eftersom detta ökar de positiva attityderna, visar undersökninbgen. Både kvinnor och män uppger att de har haft goda eller ganska goda erfarenheter av arbete- eller kurskamrater med invandrarbakgrund.