Svårighet med många beroenden vid krishantering


Krisberedskapsmyndigheten, KBM, har rapporterat till regeringen om samhällets förmåga att motstå och hantera kriser. KBM konstaterar att det fortfarande finns stora brister.

Syftet med att bedöma om vi kan klara en kris, är att ta reda på vad samhället klarar och inte klarar. Då får statsmakterna underlag till att besluta om vilka åtgärder som ska vidtas.

Granskningen visar att skulle viktig infrastruktur såsom el- eller telenät slås ut, är samhället dåligt på att hantera sådana händelser. Detsamma gäller även vid olyckor med farliga ämnen, särskilt radioaktiva sådana.

– Trots att det finns omfattande personella och materiella resurser att tillgå, kommer dessa inte att vara tillräckliga när samhället utsätts för riktigt svåra påfrestningar, konstaterar Nils Svartz, överdirektör på KBM i ett pressmeddelande och han konstaterar också att:

– Samhället är dimensionerat för vardagen och klarar inte alltid av att leva upp till allmänhetens förväntningar vid svåra påfrestningar.

Annars fungerar krisledningsförmågan bra liksom samarbetet mellan olika delar av samhället och information når berörda. Det vardagliga fungerar men vid allvarliga kriser är samhällets operativa förmåga bristfällig, det är den även i resten av samhället.

– Vår granskning visar att samhällets många beroenden gör att en kris ofta sprider sig och ger störningar i flera samhällsviktiga verksamheter, säger Nils Svartz.