Stora brister i global vatteninformation
Floden som flyter genom Hanoi i Vietnam, har inte haft så här lågt vattenstånd på decennier. Varning har utgått att landet kan komma att drabbas av allvarlig torka under året.


Det är så stora brister i tillgängligheten till information om vattensituationen att större förändringar i vattenflöden skulle kunna passera obemärkta, visas i en avhandling gjord av Fredrik Hannerz från Stockholms Universitet.

Hur framtidens vattensituation kommer att se ut har forskarna svårt att säga. Det beror på att vattenflödena är komplexa och svåra att förstå och dessutom påverkar globala förändringar flödena.

På grund av klimatförändringar omfördelas vatten i stor skala och vattenanvändningen kommer att öka med en ökande befolkning och med det följer en ökad jordbruksproduktion, vilken behöver mer vatten.

Det är därför viktigt att förstå vattensystemet och vad som sker med det för att kunna skapa framtidsutsikter och därmed veta hur man ska agera. Fredrik Hannerz har forskat kring vattenfrågan och han säger i ett pressmeddelande:

– Den globala konkurrensen om vatten kommer att öka mycket i framtiden på grund av befolkningsökning, klimatförändring, ökande produktion med mera. Samtidigt visar vår forskning på brister i den globalt tillgängliga informationen för vatten. Bristerna är så stora att även större förändringar i vattenflöden skulle kunna passera obemärkta på många platser runt världen.

Forskningen visar att det finns systematiska brister i dagens informationshantering. Områden där föroreningar skulle kunna vara störst missas i Sveriges miljöövervakning för vatten. Tillgängligheten till information om vatten globalt har minskat och ligger nu på mycket låga nivåer samtidigt som stora förändringar har påverkat vattenresurserna.

Forskningen visar att det finns en stor potential för förbättring om hur samhället hanterar information om vatten.

– Det kan få stor effekt för våra möjligheter att upptäcka förändringar i vattentillgång och vattnets kvalitet i tid. En större och kostsammare utmaning är att se över våra prioriteringar om vilken information vi faktiskt samlar in och hur vi behandlar den.

Fredrik Hannerz presenterar sin avhandling vid Stockholms universitet på måndag 7 april. Den heter: Making water information relevant on local to global scale – the role of Information Systems for Integrated Water Management.