Stoppa ett brott mot mänskligheten i Kina – del 3 av 3
David Kilgour under ett samtal vid McGill University nyligen. (Foto: Evan Ning/The Epoch Times)


Läs del” target=”_blank”>del 2 här.

De initiativ som tagits internationellt för att stoppa handeln med organ från ofrivilliga ”donatorer” i Kina har tyvärr ännu inte stoppat verksamheten (redogörs för i del 2)

Den kinesiska regeringen har nu medgett att det är olämpligt att hämta organ till donationer från fångar. Förre vice hälsoministern Huang Jeifu sade år 2009 att avrättade fångar ”definitivt inte är en passande källa för organ till transplantationer”. År 2005 medgav han att mer än 95 procent av organen som transplanterades i Kina kom från avrättade fångar. Partistaten hade dessförinnan förnekat att organ för dödsdömda fångar användes. Huang Jeifu har erkänt att han själv årligen utfört hundra levertransplantationer.

Under 2006 krävde World Medical Association i en resolution att Kina stoppar utnyttjandet av fångar som organdonatorer. 2007 gick Chinese Medical Association med på att göra det. Vid en transplantationskongress i Madrid år 2010 sade Huang Jeifu att Kina mellan 1997 och 2008 hade utfört mer än 100 000 transplantationer och att över 90 procent av organen kom från avrättade fångar.

I februari år 2012 sade Huang åter en gång att förfarandet med att skörda organ från avrättade fångar fortfarande pågår i Kina, men att regeringen vill fasa ut det till 2015 och istället bygga upp ett nationellt donationsprogram. Det målet kommer att bli mycket svårt att uppnå på grund av att många kineser är ovilliga att donera sina organ.

Innan partistaten kan överge organskördandet från avrättade fångar kommer ytterligare tiotusentals att dödas för sina organs skull. Sedan David Matas och jag började vårt ideella engagemang i frågan om organstölder, har antalet dödsdömda fångar som avrättats minskat, men antalet transplantationer steg, efter en liten minskning, till tidigare nivåer. Eftersom den enda ytterligare källan till organ för transplantationer i Kina, utöver Falun Gong-utövare, är dödsdömda fångar, så innebär en minskning av organ från den gruppen att fler tas från Falun Gong-utövare.

Förr i tiden verkställdes dödsstraffen med gevärsskott. Numera är giftinjektioner den vanligaste avrättningsmetoden, eftersom den bevarar organen bättre. De flesta avrättningarna i Kina utförs i bussar som vanligen parkeras nära sjukhus.

Vissa läkemedelsföretag, såsom Novartis och Pfizer, har frivilligt dragit sig ur försök med anti-bortstötningsmediciner i Kina på grund av etiska skäl. Det finns dock behov av bindande nationella regler. Arne Schwarz har i boken State Organ, och David Matas har i ett tal, beskrivit den omfattande försöksverksamheten med anti-bortstötningsmediciner i Kina. Vissa utfördes på sjukhus från vilka våra utredare hade fått beskedet att de sålde organ från Falun Gong-utövare.

Rekommendationer:

David Matas och jag vill uppmuntra alla världens parlament att överväga våra rekommendationer att uppmana den kinesiska partistaten att:

· Upphör med förtrycket av Falun Gong-utövare

· upphör med organskörden från alla fångar

· flytta bort militären från verksamheten med organdonationer

· etablera och reglera ett legitimt system för organdonationer

· öppna alla fånganläggningar, inklusive tvångsarbetslägren, för internationella utredare

· frige Gao Zhisheng och många andra samvetsfångar

Vidta följande åtgärder till dess att organskörden från fångar upphör:

· Läkare från andra länder ska inte resa till Kina för att ge utbildning i transplantationskirurgi

· texter om erfarenheter av organtransplantation i Kina som skickas in för publicering i medicinska tidskrifter ska avslås

· läkemedelsföretag över hela världen ska hindras av sina nationella myndigheter att exportera till Kina varje typ av läkemedel som enbart används inom transplantationskirurgin.

Slutsats

Alla ansvarstagande regeringar i världen ska vidta åtgärder som bekämpar internationella transplantationsövergrepp, till exempel: utomterritoriell lagstiftning, obligatorisk rapportering av organturism, hälsoförsäkringssystem som inte betalar transplantationer utomlands och hindra dem som varit inblandade i organhandel att komma in i landet.

Vi är numera många båda i och utanför Kina som behöver höja våra röster och ge frågan större uppmärksamhet. Inte bara för att det är nödvändigt för tiotals miljoner Falun Gong-utövare och deras familjer, som splittrats över hela landet, utan också för att det är bra för såväl Kina som hela det internationella samfundet. Vi vill alla ha ett Kina som styrs av rättsstatens principer, värdighet och demokrati.

Ovanstående text är en redigerad version av ett tal David Kilgour höll i Australiens parlament, Canberra, 20 mars 2013

David Kilgour var ledamot i det kanadensiska parlamentet från 1979 till 2006 och tjänade som utrikesminister för Asien- och Stilla havsområdet åren 2002 och 2003. För ytterligare information, gå till www.david-kilgour.com.

Översatt från engelska.