Statens planering och finansiering av infrastrukturen döms ut
Staten lägger för lite pengar på infrastrukturen för transporter, säger Sveriges kommuner och landsting i en ny rapport. (Foto: Barbro Plogander/Epoch Times)


Väg- och järnvägsnätet är eftersatt i Sverige, det saknas åtskilliga miljarder kronor. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gav Statens väg- och transportforskningsinstitut uppdraget att undersöka alternativa modeller för ansvar och finansiering av vägar och järnvägar. Rapporten presenteras idag i Almedalen.

Anders Knape, ordförande och Ilmar Reepalu 2:e vice ordförande i SKL, har skrivit en debattartikel som finns att läsa på organisationens hemsida. De anser att det är problem i alla delar, från planering till finansiering och även själva genomförandet av väg- och järnvägsbyggen.

Det är transportinfrastrukturen som ställer till stora problem för oss, staten anslår inte tillräckligt med pengar, det uppstår förseningar och därmed fördyrningar, trängsel och onödiga utsläpp.

Vägverket och Banverket behöver cirka 250-275 miljarder kronor, var, fram till 2013 men statens bidrag täcker bara cirka 40 procent av behoven.

SKL anser att staten inte tar sitt ansvar för transportinfrastrukturen och att det därför behövs en grundlig utredning om framtida ansvar och finansiering. Flera förslag presenteras i en rapport och här följer några av punkterna:

  • Flytta ansvaret för finansiering av det regionala vägverkets investeringar från staten till regionen. Närheten till medborgarna förbättras, liksom effektiviteten och problemlösningen. Det blir samordningsvinster vid planering av bostäder, service, näringsliv, kollektivtrafik och infrastruktur.
  • Staten drog in 45 miljarder från väg- och järnvägstrafiken men endast 30 miljarder gick tillbaka till investeringar, drift och underhåll av vägar och järnvägar.
  • Kommuner, landsting och regioner å sin sida avsatte lika mycket, 30 miljarder.
  • Bränsleskatten ger staten mest intäkter medan vägtullarna endast bidrar ytterst marginellt.
  • De flesta resor sker inom regionen och här bär staten ansvar för vägnätet till 70 procent. I grannlandet Danmark är statens ansvar bara 2,5 procent.

SKL drar slutsatsen av ovanstående, att många fördelar skulle uppnås genom en ökning av kommuners, landstings och regioners ansvar och inflytande över vägar och järnvägar. Den enkät som SKL låtit göra visar att de också är positivt inställda till ökat lokalt och regionalt ansvar, förutsatt att de kompenseras ekonomiskt.