Stärkt skydd mot barn- och tvångsäktenskap


Det finns en utredning som ska föreslå åtgärder för att motverka tvångsäktenskap och barnäktenskap. Det saknas emellertid kunskap i ämnet och därför beslöt regeringen den 23 juni att ge Migrationsverket uppdraget att under hösten ta fram statistik i frågan.

I pressmeddelandet från Justitiedepartementet sägs att det förekommer att barn och unga blir bortgifta mot sin vilja och att det anländer underåriga till landet som gift sig innan de kom hit.

Svensk lag godkänner inte äktenskap där någon av parterna är under 18 år om inte länsstyrelsen gett tillstånd, och inte heller godkänns äktenskap som någon tvingats in i. I dagens Sverige finns många ungdomar som är oroliga för att de inte ska få välja vem de vill gifta sig med. För att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap tillsattes en utredning för en tid sedan.

Utredningen behöver Migrationsverket erfarenhet och kunskap. Verket ska redovisa antalet ärenden där någon eller båda makarna var under 18 år vid äktenskapets ingående och vilka dessa personer är. Även antalet ärenden där verket har gett avslag på uppehållstillstånd, på grund av barnäktenskap respektive antalet ärenden i vilket verket gett tillstånd till uppehållstillståndet.

Utredaren ska föreslå åtgärder för att motverka tvångsäktenskap och barnäktenskap. Därutöver ska förslag på lagändringar läggas fram, vilka behövs för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.