Socialt ansvarstagande standardiseras


Allt som produceras eller konsumeras på din arbetsplats påverkar miljön, samhället och andra människor. Därför faller frågor om miljö, etik och socialt ansvar på chefernas bord. Använder de svart arbetskraft, barnarbete, miljöbrott, oetiskt agerande i företagsledningen eller förbjudna kemikalier i sina produkter, kan de ställas till ansvar.

Behovet av socialt ansvarstagande har blivit allt tydligare i skuggan av klimatförändringen och finanskrisen.

SIS i Sverige och ABNT i Brasilien leder tillsammans ett globalt projekt ämnat att ta fram gemensamma standardiserade riktlinjer för hur arbetet med socialt ansvarstagande i världen ska bedrivas. 84 nationer och 40 internationella organisationer deltar i arbetet.

Riktlinjerna i ISO 26000 är visserligen frivilliga, och företag och organisationer kan inte ISO-certifiera sig, men den ska uppmuntra till större socialt ansvar. ISO 26000 är ett konkret verktyg för att systematisera arbetet med socialt ansvarstagande.

De standardiserade riktlinjerna ska underlätta för företag och organisationer att organisera och styra sitt sociala ansvarstagande. De ska också bidra till att förbättra arbets- och livsvillkor för människor. Samtidigt ska riktlinjerna ge bättre möjligheter att jämföra olika organisationers arbete med socialt ansvarstagande.

Det finns grundprinciper i ISO 26000 att hålla sig till, såsom att ha respekt för internationella överenskommelser och att hålla sig till landets lagar och att erkänna intressenters rättigheter. 

Företag och organisationer är också ansvariga för sin påverkan på samhälle och miljö. Beslut och aktiviteter som påverkar andra ska redovisas öppet. Samtidigt ska företag och organisationer agera och uppföra sig etiskt och ha respekt för grundläggande mänskliga rättigheter.

De 425 experterna som deltar i projektet representerar stora multinationella företag, myndigheter, fackföreningar och internationella organisationer. År 2010 fastställs riktlinjerna för ISO 26000 men redan nu hölls en konferens i Stockholm, den 19 november, där socialt ansvar stod i fokus. Toppchefer från näringslivet fick ta del av den globala standarden om socialt ansvarstagande.