Smittskyddsinstitutet samarbetar med Kina när det gäller antibiotikaresistens
I Kina är förskrivningen av antibiotika stor och där i likhet med många andra andra länder, ökar antibiotikaresistensen mycket snabbt. (Foto: AFP /Goh Chai Hin)


Vid världsutställningen i Shanghai kommer Smittskyddsinstitutet (SMI) under de svenska hälsodagarna att arrangera ett seminarium om antibiotikaresistens. Syftet är att ta fram vägledande dokument för flera viktiga frågor inom smittskydd.

För fyra år sedan inleddes ett samarbetsavtal mellan SMI och Kina. Som ett led i samarbetet hålls ett seminarium idag den 13:e oktober, vid den stora världsutställningen i Shanghai, rörande antibiotikaresistens som är ett prioriterat område för SMI.

Antibiotikaresistens utgör ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan. Inom sjukvården riskerar patienter svåra infektioner som i värsta fall leder till döden. Problemet medför också stora kostnader bland annat på grund av att vårdtiderna förlängs.

Samarbetet syftar till att svenska och kinesiska forskare ska utbyta erfarenheter och ta fram vägledande dokument när det gäller antibiotikaanvändning, rutiner för handhygien, övervakning av antibiotikaförbrukning, antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.

Tanken är att hitta aktiviteter som är intressanta för båda länder. Exempel på sådana är att ta fram hälsoekonomiska modeller för att beräkna kostnad och sjukdomsbörda för resistenta infektioner, utbildningsmaterial till skolor och allmänhet och finansieringmöjligheter för att stimulera forskning och utveckling för nya antibiotika och diagnostiska metoder.

Vid seminariet deltar bland annat Johan Carlson, generaldirektör vid SMI, professor Otto Cars, ordförande i Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) som är ett nationellt nätverk som bistår SMI och Andreas Heddini kanslichef vid det internationella samarbetsorganet React (Action on antibiotic resistance).

Göran Tomson är professor i internationell hälsosystemforskning vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska institutet.

– I Kina är den stora allmänheten och många beslutsfattare i princip omedvetna om resistensproblematiken, säger han på institutets informationssida.

Han förklarar att det i Kina, i likhet med många andra låg- och medelinkomstländer, är otänkbart att besöka en läkare utan att få ett recept eftersom de 100 000 offentliga sjukhusens finansiering till stor del baseras på hur mycket läkemedel de förskriver vilket leder till en stor överanvändning av antibiotika.