Små barn mer utsatta för flamskyddsmedel
Dammet verkar spela en stor roll vid exponering för flamskyddsmedel, främst hos småbarn, men även intaget av bröstmjölk verkar bidra till viss del av barnens högre halter i blodet av flamskyddsmedel, enligt forskaren Leena Sahlström, vid Stockholms universitet. (Foto: AFP/ Nicholas Kamm)


Små barn som exponeras för bromerade flamskyddsmedel (BFR) uppvisar mer än dubbelt så höga halter av medlet i blodet jämfört med sina mammor. Det visar en ny avhandling från Institutionen av tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet.

Studien baseras på blodanalyser från ett antal barn i åldern 11-15 månader och deras mammor. Även prover från damm i deltagarnas hem, matprover och bröstmjölksprover har analyserats.

Dammet spelar stor roll för barnen

Enligt Leena Sahlström som utfört studien var de uppmätta BFR-halterna två till tre gånger högre hos barnen än hos mammorna. Men ändå inte så höga som vanligen anses vara farligt.

"Halterna är dock bland de lägsta vi känner till och är inte i närheten av de nivåer som anses farliga. Dammet verkar spela en stor roll för den exponering vi utsätts för. Speciellt gäller detta för små barn men även intaget av bröstmjölk verkar bidra till barnens högre halter i blodet", säger Leena Sahlström i ett pressmeddelande.

Hon har sett också att för mammorna är maten viktigare än dammet som exponeringsväg för BFR.

Svårt att undvika flamskyddsmedel

Det kan vara svårt att undvika bromerade flamskyddsmedel i vår omgivning. Kemikalierna används i en rad olika produkter, bland annat möbler och elektroniska apparater, för att göra de mer svårantändliga.

BFR är långlivade kemikalier. De är tillverkade för att hålla länge vilket gör att många av ämnena ställer till problem när de kommer ut i miljön. Flera BFR är förbjudna sedan ett tiotal år, men finns fortfarande kvar i gamla produkter och i vår omgivning.

De "nya BFR-ämnen” som har kommit in på marknaden bör vi hålla uppsikt på, anser Leena Sahlström.

"Vi kunde påvisa en del nya BFR i hushållsdamm samt i vissa matprover (fisk), men även i blodet från några av deltagarna. Därför är det viktigt att hålla ögonen på dessa ersättningskemikalier i framtiden", säger Leena Sahlström.

 

Fakta om flamskyddsmedel

Bromerade flamskyddsmedel (BF) är ett samlingsnamn för ett flertal grupper av brominnehållande organiska ämnen som samtliga används i brandhämmande syfte. Många av dessa grupper har likartade kemiska och fysikaliska egenskaper. Det finns för närvarande ett 70-tal olika ämnen/ämnesgrupper som kan klassificeras som BF. Bland dessa kan nämnas PBDE (polybromerade difenyletrar), HBCD (hexabromcyklododekan), TBBPA (tetrabrombisfenol A) och PBB (polybromerade bifenyler).

Källa: Livsmedelverket