"Sluta med organskörden i Kina" - del 2
David Kilgour var ledamot i det kanadensiska parlamentet 1979-2006, han har också tjänstgjort som statssekreterare (Asien-Stillahavsområdet) under 2002 och 2003. Han är, tillsammans med David Matas medförfattare till boken "Bloody Harvest, dödandet av Falun Gong-utövare för deras organ”. (Foto: Epoch Times)


Detta anförande visar ett exempel på det systematiska våld som begås av Kinas kommunistregim sedan 1949 mot dem som anses vara dess fiender. Här handlar det om storskalig plundring av vitala organ från Falun Gong-utövare för kommersiella transplantationer. Ingen överlever dessa operationer eftersom alla organ beslagtas och ”donatorernas” kroppar därefter kremeras. Läs del 1 här!

Internationella initiativ angående organskörd

Förenta Nationerna
Sedan 2006 har flera särskilda FN-rapportörer bett Kinas regering om en förklaring angående organskörden från levande Falun Gong-utövare. De påpekade för regeringen att en fullständig förklaring skulle motbevisa anklagelserna men Kina har inte gett några meningsfulla svar utan förnekar anklagelserna fullständigt.

Två punkter angavs av bekymrade särskilda rapportörer: ”Organskörd har utförts på ett stort antal ovilliga Falun Gong-utövare på en mängd olika platser för att göra organ tillgängliga för transplantationer. Utövarna fick injektioner som orsakade hjärtsvikt för att de skulle kunna dödas i samband med organhandelsoperationerna eller kort därefter”.

”Det har rapporterats att anställda i flera transplantationscentra har uppgett att de har använt organ från levande Falun Gong-utövare för transplantationer. Tjänstemän från flera fängelser har uppgett att domstolarna har varit inblandade i att administrera användningen av organ från Falun Gong-fångar”.

Parti-staten svarade bara med ett förnekande. Rapportörerna förklarade emellertid senare:  ”Nya rapporter inkom om organstölder från dödsdömda fångar och Falun Gong-utövare” och ”uppgifter om att Falun Gong-utövare i stor utsträckning har utsatts för tortyr och misshandel i fängelser och att en del av dem har använts för organtransplantationer”.

FN:s kommitté mot tortyr rekommenderade 2008 att kinesiska myndigheter utreder och straffar de ansvariga för påtvingad organskörd.

Europaparlamentet
I september 2006 genomförde Europaparlamentet en utfrågning och antog en resolution som fördömer fängslandet och tortyren av Falun Gong-utövare och uttrycker oro för organstölder. Frågan togs också upp av ledningen för EU-trojkans ledarskap genom Finlands bilaterala utrikesministermöte med Kinas motsvarighet på EU-Kina-toppmötet som det året var i Helsingfors.

Den 1 december 2009 höll EU-parlamentets underutskott för mänskliga rättigheter utfrågningar om övergrepp i organtransplantationer i Kina. Europaparlamentets resolution den 19 maj 2010 (”Handlingsplan om organdonationer och -transplantationer”) säger i ett stycke: ”Europaparlamentet noterar rapporten … om dödandet av medlemmar av Falun Gong för deras organ och uppmanar kommissionen att lägga fram en rapport om dessa påståenden, tillsammans med andra sådana fall, till Europaparlamentet och rådet”.

Den 6 december 2012 var organskörden i Kina bland de viktigaste ämnena i en utfrågning i Europaparlamentet om de mänskliga rättigheterna i Kina. David Matas vittnade.

Taiwan
I augusti 2007 rapporterade Hou Sheng-Mao, då föreståndare för sitt hälsodepartement, att han begärt att taiwanesiska läkare inte ska rekommendera sina patienter att resa till Kina för transplantationer. Taipeis advokatsamfund antog i år en resolution som fördömer ”organturismen” till Kina.

Kanada och Belgien
År 2006 introducerade två belgiska senatorer i deras parlament en lag för att ta itu med  organtransplantationsturismen. En före detta kanadensisk parlamentsledamot, Boris Wrzesnewskyj, hade introducerat i Kanadas underhus extraterritoriell lagstiftning som förbjuder ”transplantationsturism” 2008. Båda lagen skulle straffa alla transplantationspatienter som får ett organ utan samtycke av givaren där patienten kände till eller borde ha känt till avsaknad av samtycke.


Frankrike

Valérie Boyer och andra medlemmar av nationalförsamlingen väckte förslag om en lag 2010 som fastställer krav på intyg och rapportering liknande den föreslagna lagen i Kanada. Den skulle kräva av varje bosatt fransman, som utför en organtransplantation utomlands, skall skaffa senast 30 dagar efter operationen ett intyg om att organet donerades utan betalning. Organmottagaren skall ge intyget till den franska biomedicinska byrån.

Israel
Under 2008 stiftades en lag för att förbjuda försäljning och förmedling av organ, och att upphöra med hjälpen av sjukförsäkringssystemet för att finansiera transplantationer i Kina för israeliska medborgare. Den erbjöd också ett antal intressanta initiativ för att uppmuntra medborgare att donera organ, samt att man skulle prioritera transplantation till personer som själva registrerat ett donationskort. Efter att lagen antogs, uppbackad av dr Lavee och andra, upphörde all organturism från Israel till Kina omedelbart.

Australien
I december 2006 meddelade Queenslands hälsoministerium avskaffandet av utbildningsprogram i organtransplantationsmetoder för kinesiska läkare på prins Charles och prinsessan Alexandras sjukhus, samt förbud mot gemensamma forskningsprogram med Kina om organtransplantationer. I New South Wales introducerade parlamentsledamoten David Shoebridge i parlamentet ett lagförslag som skulle förbjuda invånarna från att få olagliga organ var som helst.

USA
I september 2006 höll den amerikanska kongressen en utfrågning om organstölder från Falun Gong-utövare.

Den 3 oktober 2012 skrev 106 ledamöter i kongressen till dåvarande utrikesministern, Clinton, och uppmanade henne att släppa information om organskörden i Kina från Falun Gong-utövare och andra religiösa och politiska fångar, och släppa all information som man kan ha fått av förre Chongqings vice borgmästare Wang Lijun, som var direkt inblandad i organstölderna, under hans fristad på ett amerikanskt konsulat i februari 2012.

Det amerikanska utrikesdepartementet bekräftade i sin 2011-års rapport om mänskliga rättigheter att ”utländska och inhemska medier och intresseorganisationer fortsatte att rapportera fall av organstölder, särskilt från Falun Gong-utövare och uigurer”.

Från juni 2011 kräver den amerikanska non-immigrant-visumansökan online, Form DS-160, följande information från sökanden: ”Har du någonsin varit direkt inblandad i tvångstransplantation av mänskliga organ eller kroppsvävnad?”

Frivilligorganisationer och medicinska organisationer
Olika medicinska organisationer har gjort uttalanden med krav på utredning och åtgärder för att stoppa organskörden från samvetsfångar, särskilt från Falun Gong-utövare.

År 2007 införde Transplantation Society en ny policy om samspel med Kina mot användning av organ från fångar.

Policyn från World Medical Association (WMA) innehåller nu en punkt att organdonation från fångar inte är acceptabelt i länder där dödsstraff praktiseras.

Icke-statliga organisationen, Läkare mot påtvingade organstölder (DAFOH), vill främja etiska normer inom medicin och stoppa påtvingade organskördar i Kina. Under 2012 initierade DAFOH flera petitioner i Europa, Australien och USA (inklusive den så kallade Vita-huset-petitionen) och krävde ett slut på organskördandet i Kina och ytterligare utredningar genom UNHRC, Förenta nationernas flyktingkommissariat. Inom tre månader samlade petitionerna över 250 000 signaturer.

De senaste enskilda initiativen
I juli 2012 publicerade Torsten Trey och David Matas State Organs (statliga organ), en bok om organtransplantationsbrott i Kina, bland annat på dödandet av Falun Gong-samvetsfångar. State Organs är en samling studier av ledande läkare och andra kommentatorer, som sammanför bevis på dessa övergrepp, diskuterar deras etiska implikationer, och ger insikt i hur man bekämpar dessa brott.

Den 2 december 2012 initierade tre läkare, Arthur Caplan, Alejandro Centurion, och Jianchao Xu, en petition med uppmaning till Obama-administrationen att undersöka och hjälpa till att stoppa påtvingade organstölder från Falun Gong-utövade i Kina. Petitionen är postad under avdelningen ”We the people” på Vita husets hemsida.

Tyvärr har dessa och andra initiativ ännu inte fått slut på handeln med organ från ofrivilliga ”donatorer” i Kina.


Kina

Kinas tidigare vice hälsominister Huang Jeifu och andra partimedlemmar har fram till 2006 förnekat att några organ kommit från dömda fångar. Samma år medgav Huang att över 95 procent av transplanterade organ i Kina kom från avrättade fångar. År 2010 vid en konferens i Madrid, tillade han att mellan 1997 och 2008 hade Kina utfört mer än 100 000 transplantationer, varav över 90 procent av organen kom från avrättade fångar.

Roseanne Rise från Amnesty International säger: ”Vi är oroliga över att fångarna verkligen inte är tillräckligt oberoende för att ge meningsfullt samtycke … När de är under kontroll av staten och beroende av den för alla sina dagliga behov, är det svårt att bedöma om de verkligen frivilligt gett sitt samtycke”.

”Efter det att Matas och jag började vårt arbete, har antalet dömda personer som dömts till döden och sedan avrättats minskat. Men efter en svag nedgång har antalet transplantationer, stigit till tidigare nivåer. Eftersom de enda betydande tillgångarna på organ för transplantationer i Kina, förutom från Falun Gong-utövare, kommer från dödsdömda fångar. Innebär det, att en minskning av organ från den gruppen innebär en ökning från Falun Gong-utövare”.

Huang har nu medgett att han utfört två levertransplantationer varje vecka under många år, vilket gör honom till en pågående aktiv deltagare i överträdelse av internationell medicinsk etik.

Gemensamt socialt ansvar
Vissa läkemedelsföretag, som Novartis och Pfizer, har frivilligt dragit sig ur studier av anti-frånstötningsmediciner, i Kina på grund av etiska betänkligheter. Det finns dock behov av bindande nationella bestämmelser. Arne Schwarz i State Organs och David Matas beskrev under ett tal ett stort antal försök med anti-avvisande mediciner som gjorts i Kina. Några utfördes på sjukhus från vilka våra telefonutredare erhöll medgivanden att de sålde organ från Falun Gong-utövare.

Rekommendationer

Matas och jag vill uppmuntra era lagstiftare och alla parlament att överväga våra rekommendationer, samt att uppmana parti-staten i Kina att:

• upphöra med förtrycket av Falun Gong
• upphöra med organskördande av alla fångar
• avlägsna militärerna som affärsmässigt involveras i organtransplantationhandeln
• inrätta ett reglerat och legitimt system för organdonationer
• öppna alla häkten, inklusive tvångsarbetsläger för internationella utredningar
• och frige Gao Zhisheng och många andra samvetsfångar.

Vidta följande åtgärder tills dess att organskördande från fångar upphör:
• Läkare utanför Kina bör inte åka dit för att ge utbildning i transplantationskirurgi
• Utlämnade artiklar till medicinska journaler om erfarenheter av transplantationer i Kina bör avslås, och
• Läkemedelsföretag bör överallt spärras av sina egna regeringar från att exportera några som helst läkemedel till Kina som uteslutande används inom transplantationskirurgin.

Sammanfattningsvis
Storbritannien, Kanada och andra länder bör vidta åtgärder för att bekämpa internationellt missbruk av organtransplantationer: extraterritoriell lagstiftning, obligatorisk rapportering av transplantationsturism, sjukförsäkringssystemen skall inte betala för transplantationer utomlands, samt spärra inträde för dem som är inblandade i organhandel.

Många av oss i och utanför Kina borde nu söka efter större inverkan på framtiden i denna allvarliga fråga, inte bara för att det är nödvändigt för tiotals miljoner kinesiska Falun Gong-utövare och deras familjer utan också för att det är bra för Kina och det internationella samfundet som helhet.

Ovanstående kommer från anteckningar av en presentation från den 24 juni 2013 i Houses of Parliament, London, Storbritannien.


David Kilgour var en medlem av det kanadensiska parlamentet 1979-2006, och har även tjänstgjort som statssekreterare (Asien-Stillahavsområdet) under 2002 och 2003.

Översatt från” target=”_blank”>engelska