Skolreformen var "för brutal"
En bild av alla de skolor som finns i Sverige. Den här ligger i Västerås och drabbades 2007 av ett numera ganska vanligt fenomen, hot. (Foto: Peter Arwidi / AFP)


När skolan gick från att vara statlig till att bli kommunal, från att vara en urvalsskola till att bli en skola för alla, var målet att skolan skulle bli effektivare och förbättra sin kvalitet. Utbildningsminister Jan Björklund tog på måndagen emot en utredning om resultatet av reformen.

– Reformen för 20 år sedan var för brutal. Den skapade misstroende inte tillit, sade utredaren Leif Lewin som på en presskonferens presenterade utredningen: Staten får inte abdikera – om kommunalisering.

Konsekvensanalysen visade att effekterna av kommunaliseringen på elevernas studieresultat, läraryrkets status, lärarnas och rektorernas arbetsuppgifter samt på likvärdigheten i skolväsendet, till stora delar blev ett misslyckande.

Detta blev alla medvetna om när den internationella kunskapsundersökningen PISA 2012 presenterades i slutet av förra året. Den visade att Sverige hade den sämsta resultatutvecklingen av alla OECD-länder.

Lewin menade att den avgörande faktorn var att decentraliseringen och resultatstyrning verkade samtidigt vilket har lett till dåliga skolresultat. Staten sätter upp vilka studieresultat eleverna ska uppnå, vilket visade sig kräva mer resurser än tänkt och arbetsbelastningen på rektorer och lärarna har ökat kraftigt.

Leif Lewin understryker att utfallet kunde ha blivit bättre om kommunerna och lärarna fått mer stöd.

– Jag tycker att det var ett misstag från den borgerliga sidan att ta bort de styrinstrument som Göran Persson ville behålla. Det gjorde ont värre.

Läraryrket har under den här tiden sjunkit i status men forskningen visar entydigt att lärarna är skolans viktigaste framgångsfaktor och i pressmeddelandet sade Lewin ”Ingenting är så angeläget som att ge lärarna goda förutsättningar för undervisningen och mötet med eleverna.”

Finlands skolsystem fungerar bättre på grund av begreppet tillit, menade Lewin. Men att återställa tilliten är svårt, att göra det första utspelet och säga, vi litar på dig, kräver mod av i första hand arbetsgivaren, kommunen.

– I Finland har lärarna hela tiden varit indragna i den politiska beslutsprocessen på ett annat sätt än i Sverige och de möts av tillit och förtroende.

– Det (tillit) är ett nyckelord för att en reform ska kunna genomföras, sade Lewin.