Skolinspektionen hade inte befogenhet att stänga Lundsberg
Lundsbergs skola. (Foto: Allmän egendom)


Förvaltningsrätten i Stockholm har gjort en rättslig genomgång som visar att Skolinspektionen inte hade befogenhet att utöva tillsyn vid Lundsberg.

Säkert uppfattar både stiftelse och elever att Lundsbergs skola och internatverksamhet är en helhet och förvaltningsrätten konstaterar att det finns ett nära samband mellan dem, men Lundsberg ska behandlas som en vanlig grund- och gymnasieskola.

Den som deltar i aktiviteter såsom kränkande behandling i internatverksamheten efter skoldagen, kan inte betraktas som elev enligt skollagen och står således inte under Skolinspektionens tillsyn. Rätten ifrågasätter om internat som Lundsberg överhuvudtaget är en del av skolväsendet.

Beslutet om tillfälligt verksamhetsförbud grundade sig på förhållandena i elevhemmen under kvälls- och nattetid. Skolinspektionen påstod inte heller att utbildningen hade allvarliga brister.

”Skolinspektionen har därmed inte haft laglig grund för sitt beslut om tillfälligt verksamhetsförbud och beslutet ska därför upphävas”, säger Anna Maria Åslundh-Nilsson, chefsrådman, enligt ett pressmeddelande.