Skolans värdegrund för barnuppfostran vag


Skolan har en roll i att uppfostra barnen under skolgången. Värdegrunden som fostran bygger på finns inskriven i läroplanen Lpo 94 som hjälp för lärare och övrig personal inom skolväsendet. Pia Nykänen har skrivit en avhandling om den svenska skolans måldokument.

Frågan varför barnen ska fostras utifrån värdegrunden i läroplanen Lpo 94 diskuteras inte så ofta, menar Pia Nykänen. Bland annat skolverket och forskare inom pedagogiken har under årens lopp försökt förtydliga vad värdegrunden innebär.

– Detta är emellertid ingen lätt uppgift då läroplanen innehåller både vaga och motstridiga anvisningar och riktlinjer, hävdar Pia Nykänen.

Värdegrund är ett nytt ord, förr hette det grundläggande normer och värderingar. På 90-talet när värdegrunden författats diskuterades dess formuleringar. Idag ingår moraliska normer och värderingar såväl som olika ideal om demokrati och om det mångkulturella samhället.

I Pia Nykänens studier inför avhandlingen framträdde en förskjutning från moralisk fostran till demokratisk och mångkulturell fostran.

Problemet är att demokratisk fostran och mångkulturell fostran varken är en lösning eller ett ideal, menar Pia Nykänen. Dessutom finns det många olika idéer om fenomenen i samhället och här inställer sig frågan om vem eller vilka som ska ha fostrans- och utbildningsauktoritet.

– Min förhoppning är att denna avhandling ska bidra till en förnyad debatt och mer forskning om vilka normer och värderingar skolan ska eller inte ska fostra till och framför allt: på vilka grunder, säger Pia Nykänen.

Avhandlingens titel: Värdegrund, demokrati och tolerans – om skolans fostran i ett mångkulturellt samhälle. Disputationen äger rum i Göteborg den 4 oktober.