Skogar kan vara ett effektivt sätt att bekämpa ozonföroreningar
Ozon är en giftig komponent i smogen som täcker Houston i Texas på den här bilden från 25 mars 2012. (Kyle Colby Jones)


Att plantera träd kan vara ett kostnadseffektivt sätt att minska halten av marknära ozon. Ozon är en giftig komponent i smog som årligen bidrar till omkring 152 000 dödsfall runt om i världen, enligt ny forskning. Studien är den första för att ta fram en praktisk plan och undersöka den ekonomiska påverkan av att minska ozonhalterna med hjälp av träd.

Forskarna använde en datormodell för att förutsäga vad som skulle kunna hända om ny skog planterades i ett område kring Houston-Galveston i Texas, en region som regelbundet drabbas av smog. 2013 var det 19 dagar då luftföroreningarna översteg federala standarder vid en eller flera kontrollstationer i området.

Modellen förutspådde att människor kan reducera ozonföroreningarna billigare med hjälp av träd än med tekniska metoder som striktare kontroll över utsläpp från bilar och fabriker. Plantering av ny skog var kostnadseffektivt så länge man kunde samarbeta med markägare, snarare än att själva köpa marken. Samtidigt kan en mer levande skog förbättra rekreationsmöjligheterna, öka den biologiska mångfalden och hjälpa till att förhindra erosion.

– Investering i naturen, att återställa naturen, kan hjälpa oss att hantera specifika miljöproblem, och producera en mängd ytterligare fördelar i stort sett gratis, sade Timm Kroeger, miljöekonom på The Nature Conservancy i Arlington, Virginia, som ledde forskningsteamet.

Skillnad på marknära ozon och atmosfäriskt ozon

Marknära ozon är något annat än ”ozonlagret” högt upp i jordens atmosfär. Atmosfäriskt ozon skyddar planeten genom att absorbera solens ultravioletta strålar. Förorenande ämnen som tidigare användes i kylskåp och sprayflaskor har delvis förstört det här lagret.

Nära marken är dock ozonet skadligt för växter och djur, inklusive människor. Marknära ozon bildas av kväveoxider (NOx) och andra föroreningar som frigörs vid förbränning av fossila bränslen. Träd absorberar både NOx och ozon.

Enbart träd skulle inte vara tillräckligt. Enligt den nya modellen skulle en skog på 182 000 hektar bara få bort ungefär två procent av den NOx som produceras i Houston-Galveston-området. Men de billigaste och mest effektiva sätten att reducera ozon, som katalysatorer på bilar, används redan i stor skala.

På platser som Houston letar människor efter nya redskap för att få ner ozonet till säkra nivåer. Den nya studien, som är med i Proceedings of the National Academy of Sciences, tyder på att skogar kan vara ett sådant redskap.

Platsen är avgörande. Träd som planteras alltför nära stora föroreningskällor kan förvärra problemet, enligt författarna. Ozon bildas i luften från en kombination av förstadier till kemikalier, varav en del avges naturligt från träden. Nettoeffekten från träden på ozonet beror på vilka av förstadierna som det finns minst av. Forskarna måste alltså känna till den lokala luftsammansättningen innan de kan avgöra huruvida träden hjälper till eller gör skada.

Plats för nyplantering av skog avgörande

Kroegers team har identifierat potentiella platser för nyplantering av skog i USA. Alla platser var en gång skogsbevuxna och har ozonhalter som regelbundet överstiger de gränsvärden som satts av USA:s miljöskyddsmyndighet, EPA. Nyplantering av skog kan också hjälpa andra delar av världen som brottas med allvarliga ozonproblem, såsom Mexico City i Mexiko och Shanghai i Kina, enligt författarna.

Växelverkan mellan träd och ozon är emellertid komplicerad i den verkliga världen och svår att förutsäga, varnar David Grantz, växtfysiolog på University of California, Riverside. Olika slags träd växelverkar med luften på olika sätt, och denna växelverkan kan förändras när träden reagerar på stressfaktorer som torka eller skador från ozonexponering.

Grantz och studiens författare håller med om att ett effektivt program för nyplantering av skog skulle kräva användning av infödda trädsorter som växer bra lokalt.

”Artikeln är en bra start. Men jag tror att det är många detaljer som behöver beaktas på ett platsspecifikt sätt innan någon verkligen kan ta åt sig äran för att ha planterat antiozonträd”, sade Grantz till mongabay.com.

Citat:
Timm Kroeger et al. Reforestation as a novel abatement and compliance measure for ground-level ozone. Proceedings of the National Academy of Sciences, Oct. 7, 2014. DOI: 10.1073/pnas.1409785111

Nala Rogers är doktorand på programmet Science Communication på University of California, Santa Cruz. Han är gästskribent på news.mongabay.com. För originalartikeln och mer information, klicka här.