Satsning på ungdomar föreslås


Alliansregeringen satsar 7,5 miljarder kronor under åren 2012-2015 för att förbättra ungdomars förutsättningar på arbetsmarknaden. En sänkning av restaurangmomsen föreslås vilket bör ge ungdomarna jobb.

Skuldbördan som finns globalt påverkar Sveriges tillväxt och arbetsmarknad i negativ riktning. Därmed kräver situationen en säkerhetsmarginaler i den kommande höstbudgeten anser regeringen.

Trots det satsar alliansen på de ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Unga människor behöver jobb, behöver få fler kontakter med jobbmarknaden. Därför vill alliansen förstärka arbetsmarknadspolitiken och ge de unga bättre utbildning.

Det ska vara lönsamt att
arbeta, nu lever många unga på försörjningsstöd. Regeringen planerar att minska marginaleffekterna i bidragssystemen så när ungdomar går från bidrag till arbete ska en del av arbetsinkomsten inte räknas in när bidragets nivå ska beräknas.

För de unga som inte har fullständig grundskole- eller gymnasiebetyg föreslås satsningar så att de kan återuppta studierna. Ytterligare utbildningsplatser inom yrkesvux och yrkeshögskola föreslås.

Alliansen menar att arbete inom restaurangnäringen är för många av dessa ungdomar utan betyg deras första kontakt med arbetsmarknaden. En sänkning av restaurangmomsen från 25 till 12 procent föreslås vilket gör att sysselsättningen förväntas öka.

Regeringen förväntar sig att priserna inom catering och på restauranger kommer att sjunka. De avser att göra en uppföljning för att se effekten på priser och sysselsättning.