Sämre luftvägshälsa hos gruvarbetare


Gruvarbetare i Malmberget och Kiruna har sämre luftvägshälsa än befolkningen i övrigt, skriver Ulf Hedlund i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 11 april.

Enligt Ulf Hedlunds avhandling kan upp till 40 procent av luftvägsbesvären hos befolkningen i Norrbottens län kan förklaras av att de yrkesarbetande utsätts för luftföroreningar. 20 procent därutöver kan bero på ärftlig benägenhet för astma.

Resultaten i Ulf Edlunds avhandling bygger på analyser av material från OLIN-studierna (Obstruktiv lungsjukdom i Norrbotten) och undersökningar av gruvarbetare från LKAB:s gruvor i Malmberget och Kiruna.

Under 1960-talet upptäcktes i LKAB:s gruvor höga halter av radongas. Samtidigt infördes dieseldrift av fordon under jord. Detta ledde till ett omfattande åtgärdsprogram som markant minskade exponeringarna för radon, andra gaser och damm. Arbetsplatserna har sedan i regel legat klart under gällande gränsvärden, men ändå är gruvarbetare mer utsatta än andra yrkesgrupper för damm och dieselavgaser.

Gruvarbetare hade i de undersökningar som ingår i avhandlingen symtom i form av ökad förekomst av återkommande pip i luftvägarna, långvarig hosta och kronisk bronkit (ökad slembildning). Samtidig rökning och yrkesexponering förstärkte risken för kronisk bronkit.

Gruvarbetare som exponerats i genomsnitt 13 år under jord hade i genomsnitt 16 år efter avslutat arbete fortfarande ökade luftvägsbesvär i form av kronisk bronkit, kronisk slembildande hosta och en tendens till ökad förbrukning av astmamediciner. Gruvarbetare, som exponerats i genomsnitt 18 år för damm och dieselavgaser under jord hade inflammation i luftrören.

Dödsfall i silikos förekommer fortfarande hos svenska gruvarbetare men drabbar numer de äldre. I OLIN-studien var medianåldern för död i silikos 78 år, vilket innebär att hälften dör före och hälften efter denna ålder. Det nu gällande gränsvärdet för långvarig exponering för kvartsdamm i Sverige och många andra länder skyddar inte mot allvarlig silikos.

Fredagen den 11 april försvarar Ulf Hedlund, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Occupational air pollutants and non-malignant respiratory disorders especially in miners. Svensk titel: Yrkesexponering för luftföroreningar och andra luftvägstillstånd än cancer.

Disputationen äger rum kl. 14.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.
Fakultetsopponent är docent Per Gustavsson, Karolinska institutet.

Ulf Hedlund har sedan 1971 varit verksam i Gällivare som distrikts- eller företagsläkare. Från 1984 till 2003 var han företagsläkare vid LKAB i Malmberget. Han är doktorand vid enheten för yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet.