Samband mellan utbrändhet och smärta konstaterat
För många kvinnor har yoga och qigong visat sig ha god effekt för att lindra och förebygga smärtproblem och stärka det psykiska välbefinnandet. Kvinnorna på bilden utövar yoga.(Foto: AFP/Auseef Mustafa)


Flera forskningstudier har visat att kroniska smärttillstånd är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Nu visar en ny studie att kronisk smärtproblematik kan bero på utmattning och utbrändhet.

Doktoranden Johanna Thomtén vid Mittuniversitetet har i fyra olika delstudier visat på sambanden mellan långvarig smärta och psykosociala faktorer.

Johanna Thomtén har följt upp 2 300 Stockholmskvinnors fysiska, psykiska och psykosociala status med 1 års intervaller.

Av de kvinnor som deltog i studien hade sex av tio lidit av smärta som varat längre än en månad.

Hon har sett att utbrändhetssymtom hos kvinnor till en viss utsträckning kan sia om framtida smärtproblem.

Utbrändhet eller utmattning uppstår ofta som reaktion på långvarig stress utan att man fått tillräcklig tid för återhämtning. Tillståndet ger både fysiska och psykiska symtom.

”Symtom på utmattning visade sig kunna förutsäga förekomsten av smärta ett år senare vid en uppföljande studie. Utmattningssymtomen hängde också samman med en starkare och mer frekvent smärta, och en klart sämre funktionsnivå bland kvinnorna”, säger Johanna Thomtén, i ett pressmeddelande.

Kvinnor som lider av kronisk smärta upplever en lägre livskvalitet som beror mer på psykisk ohälsa och brist på stöd från omgivningen, än på graden av smärta.

Problemet med uppkomsten av smärta hos kvinnor är komplext. Det finns en risk att man klumpar ihop riskfaktorerna i ett tidigt skede vilket kan försämra kvinnans förmåga att hantera smärta, anser Johanna Thomtén.

”Att urskilja allmänna riskfaktorer, som låg socioekonomisk status, kan vara enklare och ett viktigt komplement till att identifiera mer specifika riskfaktorer, något som kräver en djupare analys och som ofta inte är aktuellt förrän smärtan har blivit kronisk. Därför är det av stor vikt att sprida kunskapen, inte minst inom hälso- och sjukvården, om sambanden mellan smärta och psykosociala faktorer”, säger Johanna Thomtén.