Samband mellan IQ och välbefinnande


Tidigare forskning har visat att lycka kan förhindra sjukdomar och förlänga livet. Nu har brittiska forskare konstaterat att det även finns ett samband mellan lycka och intelligens, rapporterar BBC News.

Ett forskarlag vid University College i London har studerat vilken betydelse intelligensnivån har för ett lyckligt liv. Som underlag för studien har man använt sig av data från en studie som kallas The Adult Psychiatric Morbity Survey (Undersökning av vuxnas psykiska sjuklighet).

Studien omfattade 6 780 personer och resultat ett har publicerats i tidskriften  Psychological Medicine.

Deltagarna fick svara på frågan om hur lyckliga de kände sig. ”Mycket lycklig, ganska lycklig eller inte allt för lycklig?”

Den högsta andelen
som upplevde att de var mycket lyckliga, 43 procent, fanns hos personer med en IQ mellan 120 och 129.

De som svarade ”inte alltför glada”, 12 procent, hade en IQ mellan 70 och 79.

”Människor i den lägre delen av den normala nivån är mer benägna att betrakta sig som inte lyckliga”, säger en av forskarna bakom studien, Angela Hassiotis  till BBC.

Studien visade att lägre intelligens var kopplat till lägre inkomster, sämre hälsa och ett större behov av hjälp i det dagliga livet.

Enligt Hassiotis finns det belägg för att långsiktiga intensiva stödinsatser riktade mot små barn från socialt utsatta miljöer kan ha en positiv inverkan inte bara på IQ, utan även på välbefinnande och livsmöjligheter.