Rökstopp viktigt efter hjärtinfarkt
Det lönar sig alltid att sluta röka. Rökning är en av de största riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar. (Foto AFP/Thomas Coex)


Trots att rökstopp är en av de viktigaste faktorerna för att undvika en ny infarkt så är det bara drygt varannan, 55 procent, av rökarna som är rökfria ett år efter infarkten. Men det finns också siffror från Hjärt-Lungfondens senaste rapport som visar på bättre resultat. I Falun är 88 procent av hjärtinfarktspatienterna fortfarande rökfria efter ett år.

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Varje år drabbas 36 000 svenskar av hjärtinfarkt och fler än 10 000 dör av sjukdomen.

Av dem som drabbats av hjärtinfarkt får närmare 4 500 personer en ny infarkt inom ett år, visar Hjärt-Lungfondens nya rapport Hjärtrapporten 2010, som är en årlig sammanställning av läget vad gäller hjärt-kärlsjukdomar i landet.

Enligt den nya rapporten behöver vården och uppföljningen efter hjärtinfarkt, så kallad sekundärprevention, förbättras. Många patienter klarar inte av att nå önskade hälsomål. Det innefattar bland annat blodtryckskontroll, lägre blodfetter, rökstopp och fysisk aktivitet, vilket medför ökad risk att återinsjukna.

Enligt sjukhusens egna uppföljningar är bara 55 procent av rökarna som drabbats av hjärtinfarkt rökfria ett år efter infarkten.

Skillnaderna är dock stora över landet. Sjukhuset i Falun rapporterar bästa resultat där 88 procent är rökfria och sämst resultat har lasarettet i Enköping, där motsvarande siffra är 27 procent.

”Sjukvården har ett stort
ansvar att hjälpa hjärtinfarktspatienter att sluta röka. Att antalet patienter som lyckas sluta röka varierar så kraftigt speglar bland annat hur olika sjukhusens insatser är för att motivera patienterna till rökstopp”, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden i ett pressmeddelande.

Det lönar sig verkligen att sluta röka, risken att drabbas av hjärtinfarkt har halverats efter ett års rökstopp.

– Att rökning är en av de största riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom vet vi. Samtidigt står vi inför faktum att många människor röker och långt ifrån alla slutar, trots att de blir sjuka av det. Därför behöver vi forska för att utveckla effektivare metoder för att hjälpa människor att sluta röka, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.