Rökningen minskar
Kändisar som John Wayne betalades stora summor pengar för att göra reklam för rökning.


Färska siffror från Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” visar att rökningen minskar men fortfarande är ett stort hälsoproblem. De senaste fem åren har antalet dagliga rökare minskat med 200 000. Lågutbildade kvinnor med dålig ekonomi röker mest.

Trots att resultatet från folkhälsoenkäten visar att antalet rökare minskat i alla samhällgrupper, så är det fortfarande ett stort hälsoproblem enligt  Sarah Wamala, generaldirektör vid  Statens Folkhälsoinstitutet:

– Våra levnadsvanor har stor betydelse för risken att drabbas av ohälsa. Rökning är fortfarande ett stort folkhälsoproblem, drygt 900 000 svenskar röker dagligen, säger hon i pressmeddelandet.

 Det är kvinnorna som minskar sin rökning mest.  Kvinnor röker fortfarande mer än män, elva procent av männen och 14 procent av kvinnorna i åldern 16-84 år röker varje dag.

Sociala skillnader har stor betydelse. Högst andel dagliga rökare finns bland kvinnor med kort utbildning samt svår ekonomisk situation, i den gruppen röker var tredje kvinna.

– Det finns ett tydligt samband mellan ekonomisk utsatthet och rökning. Därför är det viktigt att insatser som exempelvis tobaksavvänjning når dessa grupper, säger Sarah Wamala.

När det gäller andra levnadsvanor så visar de stora regionella skillnader. Kvinnor i Stockholm är minst överviktiga och fetma är vanligare bland män i Norrbotten än i övriga riket.

När det gäller alkohol så har kvinnor i Stockholm de mest riskabla alkoholvanorna.

Statens Folkhälsoinstitut säger i sitt pressmeddelande att de regionella resultaten är en viktig grund för de lokala aktörerna i sitt arbete för att förbättra folkhälsoarbetet.

I den Nationella folkhälsoenkäten har man frågat 20 000 svenskar om sina levnadsvanor och 60 procent har svarat. Enkätundersökningen har gjorts årligen sedan 2004.