Riksdagen sade ja till budgeten


Riksdagen sade på onsdagen ja till regeringens budgetproposition för 2008 vilket betyder att riktlinjerna för den ekonomiska politiken är fastslagna. Dessa ramar styr sedan när beslut om anslagen ska fattas under november-december.

Politiken inriktas på insatser som leder till fler jobb och minskat utanförskap. Utbudet av arbetskraft ska ökas och åtgärder ska även sättas in på att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt för att motverka tendenser till arbetskraftsbrist och överhettning i den svenska ekonomin.

Jobbskatteavdragets andra steg införs den 1 januari 2008. Det utvidgas till att även gälla den offentliga sektorn, vilket ska ge ökade möjligheter för kvinnor att få arbete.

Ytterligare 10,7 miljarder kronor skjuts till för att motivera personer som är arbetslösa eller står utanför arbetsmarknaden att arbeta. Men den är även till för att öka drivkraften hos dem som redan arbetar att arbeta mer.

Det införs ett system med reducerade socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn bland annat för att öka sysselsättningen och minska svartjobben.

Nyfriskjobb ska införas. Fler dörrar ska öppnas till arbetsmarknaden för dem som av olika skäl drabbats av sjukdom och arbetsoförmåga. Syftet med nyfriskjobben är att underlätta för dessa personer att komma tillbaka i arbete.

Vård och omsorg ska vara solidariskt finansierade och fördelas efter behov. Det finns dock behov av nytänkande. Förslag om fri etableringsrätt i primärvården liksom satsning på kvalitet och mångfald inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen kommer.

En jämställdhetsbonus ska införas. Syftet är att öka förutsättningarna för ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen och för att kvinnor ska återgå i arbete under barnets första år.

Ett klimatpaket med skattehöjningar vars syfte är att begränsa utsläppen och minska bränsleförbrukningen inom transportsektorn kommer.

Den statliga fastighetsskatten blir förvandlad till kommunal fastighetsavgift. Det får till följd att skatten på vinst vid försäljning av bostäder höjs och uppskov med skatten kommer att begränsas och när uppskov medges beläggs den med ränta.

Förmögenhetsskatten slopas från den 1 januari i år, 2007. Här är syftet att öka riskvilligt kapital och viljan att investera i Sverige.