Regeringen vill ha bättre ordning i fängelserna


Det ska bli bättre ordning i fängelserna. Regeringen föreslår flera lagändringar inom kriminalvården för att minska återfallen, hindra brottsliga aktiviteter på anstalterna och öka säkerheten för personal och intagna.

Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén säger att förslaget har ett innehåll som efterlängtats, i en kommentar på myndighetens hemsida.

Regeringen vill förbjuda den intagne att ta emot personliga saker ”som kan äventyra ordningen eller säkerheten i anstalten eller som kan antas motverka den behandling som den intagne genomgår”. Detta innefattar även böcker och tidskrifter som exempelvis uppmanar till brott, hur man tillverkar brottsverktyg och som förhärligar droger. En våldtäktsman får inte inneha pornografi.

Detta innebär inskränkningar i informationsfriheten men regeringen anser det självklart att en brottsling får räkna med en del inskränkningar, samt att den intagnes behandling inte får äventyras.

Andra ändringar gäller möjligheten att avskilja intagna från varandra när förhållanden i anstalten hotar ordning och säkerhet, granska brev som rör planer om brottslig verksamhet, fotografera intagna för att lättare kunna identifiera dem vid en eventuell rymning och göra drogkontroll.

I dag är lagarna otydliga. Klarare lagar gör det lättare för både fängelsepersonal och intagna att förstå vad som gäller och det förebygger dispyter och ökar säkerheten på anstalterna, anser regeringen.

Förslaget överlämnas nu till riksdagen för granskning, debatt och eventuella motförslag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2008.