Rättsutbildning ska öka förtroendet mellan EU-länder
Justitia, rättvisans gudinna. (Foto: Getty Images)


Europeiska kommissionen har som mål att öka antalet domare, åklagare, advokater och andra yrkesutövare inom rättväsendet som utbildats inom europeisk lag.

Enligt ett policydokument somantogs förra veckan vill Europeiska kommissionen se till att hälften av alla yrkesutövare inom rättsväsendet i EU, runt 700 000, deltar i någon form av europeisk rättslig utbildning till år 2020. Målet är att yrkesutövare inom rättväsendet ska tillämpa EU-lagstiftning i deras roll som domare och advokater på nationell nivå.

Det ska också bidra till att skapa ömsesidigt förtroende mellan Europas olika rättssystem och förbättra fullföljandet av den europeiska lagstiftningen.

Enligt EG kommer detta gagna människor och företag i Europa då de ska kunna lita på snabba beslut och respekt för reglerna.

– Ett oberoende, välutbildat och effektivt rättssystem är en förutsättning för ett fungerande rättsligt område och den inre marknaden i Europa. Det tillgodoser bra och snabba rättsliga beslut och stärker förutsägbarheten och rättssäkerheten. Eftersom europeisk lag är en del av vardagen vill medborgare och företag veta att de kan räkna med ett kunnigt och välutbildat rättsväsende i hela unionen så att de kan utnyttja sina rättigheter och få rättvisa. Men domare och advokater som bara levererar sådan rättvisa måste känna till reglerna för att kunna tillämpa dem på ett effektivt sätt , sade vice ordförande Viviane Reding, EU-domstols kommissionär.

– Det är därför jag vill sätta ett tydligt och ambitiöst mål för utveckling av utbildningen i hur rättsväsendet i Europa tillämpar EU-lagstiftningen. Detta kommer att hjälpa befästa vår strävan att skapa ett område av rättvisa som täcker hela EU och förbättra det sätt den inre marknaden fungerar.


Advokat i EU:s domstol. (Foto: Images)

Advokat i EU:s domstol. (Foto: Images)

Rättslig utbildning är centralt för ett modernt och väl fungerande rättsväsende som kan minska större risker och högre transaktionskostnader som hindrar den ekonomiska tillväxten. Europeisk rättslig utbildning är därför en välbehövlig investering för att utveckla rättvisa för tillväxt, sade Viviane Reding.

Det finns cirka 1,4 miljoner yrkesutövare inom rättsväsendet i EU, däribland domare, åklagare, advokater, notarier, stämningsmän och domstolspersonal. Kommissionen vill att minst hälften av dessa rättsliga yrkesutövare deltar i europeisk rättslig utbildning på lokal, nationell eller europeisk nivå vid 2020. Det har satt ett ytterligare mål för att se till att alla rättsliga yrkesutövare får nytta av minst en veckas utbildning i EU-lagstiftningen under sin karriär.

För att uppnå detta har man uppmanat medlemsstaternas regeringar, domstolsväsendet, yrkesorganisationer och lärosäten för rättslig utbildning, både på europeisk och nationell nivå, för att åta sig att integrera EU-lagstiftningen i sina utbildningsprogram och för att öka antalet kurser och deltagare.

Kommissionen själv avser att underlätta tillträdet till EU-stöd för utbildning av hög kvalitet, däribland internetutbildning. Enligt EU:s nya fleråriga budgetram har kommissionen föreslagit att göra europeisk rättslig utbildning till en viktig prioritering med målet att utbilda fler än 20 000 yrkesutövare inom rättsväsendet vid 2020.

För att hjälpa till att bygga en gemensam europeisk rättskultur, som är grundad på ömsesidigt förtroende, kommer kommissionen att inleda en två veckors utbytesprogram för nya domare och åklagare från 2014 och framåt. Kommissionen kommer att stödja utbildning genom den europeiska internetportalen för juridik – EU:s informationsbyrå för lagar och tillgång till rättslig prövning i alla EU-länder – och genom att dela praktiska riktlinjer för utbildningsmetoder och utvärdering.

Europeisk rättslig utbildning kan ske under initiala eller livslånga träningsperioder. Den omfattar: EU:s lagstiftning, inklusive materiell rätt och processrätt, tillsammans med motsvarande rättspraxis från EG-domstolen i Europeiska unionen, och kunskaper om nationellt rättssystem.

Dessa delar kan stödjas av språkutbildning. Det europeiska rättsliga utbildningsprogrammet innehåller två kompletterande delar: den rättsliga utbildningen i allmänhet, oavsett om den organiseras på lokal, nationell eller europeisk nivå, och ett gränsöverskridande utbyte.

Rättslig utbildning är i första hand ett nationellt ansvar, vilket betonades i en resolution 2008. Lissabonfördraget uppmanar EU att ”stödja utbildning av domare och övrig personal” på både det civilrättsliga och straffrättsliga området.

Utbildning av domare och yrkesutövare inom rättsväsendet i hur man tillämpar EU-lagstiftningen är en av de viktigaste rekommendationerna till åtgärder av den tidigare EU-kommissionären Mario Montis rapport den 9 maj 2010: En ny strategi för den inre marknaden. Rapporten uppmanade de europeiska ledarna att ta bort återstående flaskhalsar som hindrar innovation och dämpar Europas tillväxtpotential.

Stockholmsprogrammet, som beskriver åtgärder för att skapa ett gemensamt område med rättvisa i EU, fick stöd av nationella regeringar i december 2009 och uppmanade till starka EU-åtgärder till stöd för nationella utbildningsinsatser samt utvecklande av EU-nivås utbildningsmekanismer. Europaparlamentet har också konsekvent betonat att korrekt rättslig utbildning bidrar väsentligt till att förbättra den inre marknaden och göra det lättare för medborgarna att utnyttja sina rättigheter.

Översatt från engelska