Rabies härjar i Moskvaregionen


Rabies, eller vattuskräck, är en fruktad virussjukdom som kan drabba hundar, boskap, fladdermöss, alla varmblodiga djur kan drabbas, även människor. Nu har antalet rabiesinfekterade djur i Moskvaregionen ökat. Orsaken till ökningen tror man kan vara skiftet av smittbärare.

Smittskyddsinstitutet rapporterar att en markant ökning av antalet rabiesinfekterade djur i Moskvaregionen har påvisats under de senaste åren. Under de första elva månaderna 2008 är antalet fall det högsta på 25 år. I år har rabies påvisats hos 173 djur men mörkertalet tros vara stort så det kan röra sig om många fler djur.

En av orsakerna till ökningen är sannolikt skiftet av vektor, organismer som är smittbärare utan att själva bli sjuka. Räv har varit den huvudsakliga vektorn för rabies i denna region men mårdhunden har under de senaste åren alltmer övertagit den rollen.

Mårdhunden är ett hunddjur som kommer ursprungligen från östra Asien. I före detta Sovjetunionen introducerades mårdhunden under mitten av 1900-talet som pälsvilt. Eftersom mårdhunden har få naturliga fiender så spreds den snabbt till övriga Europa, framförallt till de östra delarna. Mårdhunden är vanligt förekommande i Finland och stora resurser satsas nu på att förhindra etablering av djuret i Sverige.

Man uppskattar att ungefär 50 000 dör av rabies varje år, de flesta fallen förkommer i Sydostasien, Afrika och Sydamerika. Ryssland är ett av de är få länder i Europa där man har påvisat sjukdomen hos människor.  I år har två fall rapporterats från Moskvaregionen. Det ena fallet var en man som bitits av en mårdhund som hittats i hans sommarhus.

Hundbett utgör den vanligaste smittkällan för människor. Vilda djur som drabbas av rabies förlorar sin rädsla för människor och söker sig ofta till bebodda trakter

Fakta rabies

Tiden från smitta till sjukdom är vanligen tre till sex veckor, men den kan också vara så kort som fyra dagar och i undantagsfall över ett år. Bett i ansiktet ger kortare tid till sjukdomssymtom.

Känselrubbning och smärta kring bettstället kan vara ett tidigt symtom på rabies. När smittan når hjärnan drabbas personen av huvudvärk, feber, oro, ångest, förvirring, hallucinationer och aggressivitet. Symtom på förlamning förekommer. Nerverna till svalgmusklerna påverkas, vilket ger kramper vid försök att svälja vatten (vattuskräck). Personen försämras med sjunkande medvetande och dör som regel inom 14 dygn.

Källa: Vårdguiden