Praktiska tips för skribenten
Rätt utrustning och kunskap om skrivandet är viktigt för att nå fram till läsaren. I Skrivboken av Siv Strömquist får du hjälp med det senare. (Foto: AFP)


Hur kommer man igång med skrivandet? När passar semikolon eller komma bäst? Hur ska ett CV utformas på ett bra sätt för att fånga intresset hos en arbetsgivare? Dessa frågor tar sig Siv Strömquist an i Skrivboken – skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. En bok för alla som känner ett behov av att lära sig mer om skrivandet och att kunna skriva bättre.

Strömqvist talar om att det finns en kommunikationsprocess rörande skrivandet, vilken har tre komponenter: avsändaren, mottagaren och budskapet. Avsändaren måste hela tiden ta hänsyn till mottagaren, och utifrån detta kan man utforma sitt budskap. Kommunikation bygger emellertid på ömsesidigt engagemang, och för att kommunikationen ska lyckas krävs inte bara ansträngning från avsändaren, utan här spelar mottagaren också en viktig roll. Det är således viktigt att lägga sig på en innehållsmässig och språklig nivå som passar mottagaren, annars försvåras kommunikationsprocessen.

Siv Strömqvist menar att man bör undvika brott mot skriftspråksnormen, det vill säga att man bör undvika stavfel, konstruktionsfel, olämpligt bruk av stor och liten bokstav, särskrivningar etcetera, då detta utgör hinder för lyckad kommunikation. Med andra ord bör man hela tiden ha läsaren i åtanke.

Författaren ger rikligt med råd om hur vi kan bli bättre skribenter, och det gäller att lära sig att anamma olika strategier under skrivandets resa. Sålunda måste man lära sig att analysera, sovra, organisera, fokusera, disponera, komma igång, översätta sina tankar till text samt kunna bearbeta. Vad skriver jag om? För vem? I vilket syfte? Med hjälp av dessa frågeställningar kan skribenten ringa in sin skrivuppgift.

Något som är bra med boken är att Strömquist tar upp distinktionen mellan skiljetecknen semikolon, komma och tankstreck och vad dessa betyder samt hur de kan användas på bästa sätt. Hon nämner också att det kan vara bra att låta texten vila ett tag för att sedan se den med nya ögon, men också att det kan vara bra att låta någon utomstående läsa och kommentera texten.

Särskrivning är också en sak som dessvärre börjar bli allt vanligare, och Strömqvist menar att det är viktigt att som skribent se upp med detta. Sådant leder till irritation hos läsaren och kan ge upphov till oklarheter och kan te sig löjeväckande i många avseenden. För visst är det en stor skillnad på leverpastejen och lever pastejen samt sjukgymnastik och sjuk gymnastik?

En annan sak som är bra
med boken är att författaren tar upp hur man på ett passande sätt skriver brev till olika myndighetsinstanser och hur upplägget av ett CV kan se ut så att det väcker intresse hos arbetsgivaren. I slutet av boken ger Strömquist också tips på en mängd bra litteratur såsom skrivregelsamlingar, ordböcker, handböcker, språkfrågor och skrivinspiration.

Siv Strömqvist är fil.dr och universitetslektor i svenska språket vid Uppsala universitet och är även författare till Uppsatshandboken och Konsten att tala och skriva. Skrivboken gavs ut i sin femte upplaga 2005 på Gleerups Förlag. Boken är lättläst och skriven med humor och alla skrivintresserade borde läsa den.