Polisen tillåts få uppgifter från FRA


Justitiedepartementet föreslår i en lagrådsremiss att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska läggas till bland de myndigheter som redan har tillstånd att utföra signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

I pressmeddelandet från Justitiedepartementet 18 juni säger justitieminister Beatrice Ask:

– Det är viktigt att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen kan få tillgång till information om utländska förhållanden som inhämtas genom signalspaning. Därigenom stärks Sveriges förmåga att förebygga och förhindra terrorism och sådan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen.

All signalspaning vid Försvarets radioanstalt (FRA) har ett regelverk som måste följas, detta ska även tillämpas på Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen.

Uppgifter som kommer från spaningen ska ha inhämtats för ett visst tillåtet syfte och tillstånd krävs av Försvarsunderrättelsedomstolen som måste godkänna de sök-begrepp som får användas vid datainhämtningen.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.