Polis kan ha blivit sjuk av strålning


Efter att polismannen Roger Carlström i Trelleborg drabbats av hjärntumör har poliserna krävt ett svar på hur farlig strålningen från det nya mobiltelefonsystemet Rakel egentligen är.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har svarat att de ”uppfyller gällande gränsvärden”. Men enligt Mona Nilsson, journalist och författare till boken Mobiltelefonins hälsorisker, är uppgifterna ”vilseledande” då gränsvärdet gäller enbart de omedelbara effekterna av sex minuters exponering.

”Vi är inget annat än försökskaniner i ett jättestort mänskligt experiment”, anser Roger Carlström.

Bland polismannen Roger Carlströms kollegor har oron spridit sig sedan läkarna konstaterat att han drabbats av en elakartad hjärntumör.

Han hade sedan en tid lidit av trötthet och även drabbats av hudsjukdomen rosacea. Han misstänker själv att både hudsjukdomen och tumören orsakats av Rakel.

– Jag har själv kunnat följa intensiteten i rodnaden arbetspass för arbetspass under många år och den har ett direkt samband med radiotrafiken via bärbara Rakelstationer, säger Roger Carlström till Polistidningen.

Roger Carlström berättar att flera poliser i England har stämt myndigheterna eftersom de anser att de blivit sjuka av sitt kommunikationssystem som bygger på samma teknik som Rakel. Enligt utredningar gjorda av experten Barrie Trower är Rakeltekniken mycket hälsofarlig och han slår fast att bland annat rosacea, tumörer, humörsvängningar och sömnproblem går att koppla till tekniken.

I ett pressmeddelande från MSB den 23 maj dementerar man att strålningen skulle vara hälsofarlig: ”Strålningen från Rakelsystemets mobilmaster liksom från handburna och fordonsmonterade Rakelmobiler ligger långt under angivna gränsvärden”.

Mona Nilsson som under många år bevakat frågan och granskat myndigheterna och forskningen, anser att pressmeddelandet är vilseledande eftersom gränsvärdet enbart gäller omedelbara effekter efter sex minuters exponering.

Hon förklarar att gällande gränsvärden för mobiltelefoni är rekommenderade av ICNIRP* och skyddar uttryckligen enbart mot omedelbara, akuta effekter av korttidsexponering, då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad. Det utesluter uttryckligen cancerrisker och även andra besvär.

Mona Nilsson hänvisar även till forskaren Lennart Hardells studie samt den internationella undersökningen Interphone som båda visat en ökad risk för hjärntumör av mobilanvändning.

Hardells studie låg till grund för att WHO:s cancerforskningsinstitut IARC förra året gjorde bedömningen att mobiltelefonstrålningen är ”möjligen cancerframkallande”.

Mona Nilsson säger till Epoch Times att det är häpnadsväckande inkompetent av MSB att inte kunna redogöra objektivt och sakligt för att gränsvärdet inte har relevans för de skador som Carlström rapporterat och som gränsvärdet inte täcker.

– MSB skriver att strålningen inte ger direkta skador, vilket är en skönmålning av omedelbara skador. När jag frågar ansvarig vid MSB vad ”direkta skador” är vägrar han att svara. Det här är en form av bedrägeri och kan liknas vid att ett försäkringsbolag säljer en försäkring som påstås ge ersättning för alla former av sjukdomar, men som när du läser det finstilta bara ersätter en bråkdel av dessa.

Roger Carlström berättar för Epoch Times att han fick sina första symtom av strålningen 2007 i form av rosacea.

-Jag har sedan dess satt mig in i frågan och sökt information om vad strålningen från radiosystemet Rakel innebär och vad vi utsätts för. Jag har även kontrollerat vår tillsynsmyndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten, som ska skydda människor och miljö från olika sorters strålning, vad de gör och vad de säger åt oss om de olika riskerna, säger Roger Carlström och forsätter:

– Men det är uppenbart att de enda de skyddar är producenterna av denna strålning. Som de själv skriver på sin hemsida: ”Referensvärdet är satt med god marginal till nivåer som ger påvisade direkta hälsoeffekter”.

Roger Carlström berättar att han mår ganska bra nu och har gjort så alltsedan strålningsbehandling och cellgiftsbehandling påbörjades i januari. Efter operationen upptäcktes mikroskopiska rester av tumören som inte sågs vid operationen. I början av mars avslutades strålningsbehandlingen och efter det har han tagit enbart cellgifter och ska göra så fram till slutet av augusti. Fortlöpande undersökningar kommer att göras var tredje månad för att följa förloppet.

– Jag är envis och håller mig positiv till att jag ska övervinna denna sjukdom, säger han och tillägger att han tror mycket på psykets helade kraft.

Roger Carlström anser att undersökningen av strålningens risker är bedrägeri eftersom man inte tar hänsyn till eller tydligt nämner att deras referensvärden inte omfattar skador på sikt.

Roger Carlström befarar att många i Sverige nu utsätts för en strålning som man inte vet de fullständiga konsekvenserna av förrän om flera år.

Vi är inget annat än försökskaniner i ett jättestort mänskligt experiment, i stället för att försiktighetsprincipen som finns inskriven i Miljöbalkens följs och alla risker noga utretts innan vi utsätts för denna nya påverkan. Många studier har redan visat på stora risker med denna strålning, men dessa studier tas det ingen som helst hänsyn till. Tvärtom, alla studier som visar på risker, bortförklaras ständigt som icke tillförlitliga.

* International Commission on non-ionizing radiation protection (ICNIRP) är en internationell förening med internationellt verksamma forskare inom området Icke-joniserande strålning och människors hälsa.