Oväntade konsekvenser efter ledoperationer


George Bernard Shaw skrev: ”Det oväntade händer alltid.” Det råder ingen tvekan om att när vi ser tillbaka på våra liv kommer vi att minnas åtskilliga av de där oväntade och otrevliga händelserna. Men hur ofta händer det oväntade under en operation?

Idag står allt fler personer inför att genomgå höft- och knäledsoperationer.

De oroar sig ofta över smärtan efter operationen och lång rehabilitering för att återställa rörligheten i lederna. Men hur många förväntar sig en hjärtinfarkt efter operationen?

Läkaren de Beer och hans kollegor vid Hamilton Health Services i Hamilton, Ontario, analyserade 3471 höft- och knäledsoperationer som gjorts på deras sjukhus mellan åren 1998 och 2003. De fann att 63 patienter hade drabbats av en hjärtattack (1,8 %) och sju patienter (11 %) hade avlidit. Han spekulerade i möjligheten att de dagliga rutinerna med elektroniska diagram och blodprover inte hade utförts och att några patienter utan någons vetskap haft tidigare hjärtinfarkt.

Majoriteten av dessa hjärtinfarkter inträffade tre till fem dagar efter operationen. 29 % av de drabbade patienterna hade ingen tidigare sjukdomshistoria med hjärtproblem.

En annan studie, känd som POISE (Preoperative Ischemic Evaluation), visar på att 12 % av patienterna drabbades av hjärtinfarkt efter icke hjärtrelaterade operationer. Därutöver upplevde 60 % av dessa patienter ytterligare hjärtproblem under det närmaste halvåret.

Om man ser på problemet utifrån ett världsomfattande perspektiv är mönstret mer chockerande. Av de 100 miljoner icke hjärtrelaterade operationer som gjordes avled över 900 000 patienter av hjärtattacker, andra fick hjärtinfarkter som inte innebar dödsfall, eller fick tillfälligt hjärtstopp under operationen.

Men varför får så många patienter hjärtproblem? En anledning är att de patienter som genomgår höft- och knäledsoperationer oftast inte är barn. En studie visade att de patienter som löper störst risk att drabbas av en verklig hjärtattack, eller en dold sådan, är över 70 år, överviktiga och diabetiker, eller genomgår både en höft- och en knäledsoperation samtidigt.

Dessa händelser inträffar eftersom kroppen utsätts för extrem stress under ledoperationen. Detta utlöser många psykologiska förändringar, vilket ökar risken för dödlig blodpropp.

Det är uppenbart att man inte bör utföra en sådan här operation om leden inte orsakar betydliga smärtor och handikapp. Frågan är hur många patienter som skulle genomgå höft- eller knäledsoperationen om de fullt ut förstod riskerna.

Jag antar att en del patienter skulle dra slutsatsen att deras smärtor och handikapp inte var riktigt så outhärdliga som de tänkte. Men idag är det vanligt att byta ut leder.  Patienterna tenderar att underskatta möjligheten att oväntade händelser kan inträffa då man får en ny led inopererad.

”Varför vill du ha höftleden utbytt?” frågade jag nyligen en patient. Hon hade konsulterat mig för ett helt annat problem och råkade nämna den kommande operationen. Jag hade lagt märke till att hon haft lite svårigheter med att gå in till kontoret och jag undrade ifall hon till fullo förstod konsekvenserna av den här operationen.

Det första intrycket dröjer sig alltid kvar. Som ung medicinstuderande vid Harvard Medical School bevittnade jag min första höftledsoperation. Jag drog då slutsaten att detta inte är någon liten procedur. Jag har inte ändrat mig.

Gifford-Jones är läkare och medicinsk journalist med en privat praktik i Toronto.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-5-16/55391.html