Omprioritering av skatteintäkter


Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, börjar bli orolig. Om ett par år kommer dess sektor att stå inför stora kostnadsökningar medan staten kommer att ha överskott. Därför anser SKL att de närmaste åren måste tas tillvara för en bred politisk diskussion om prioriteringar och för att ta fram en långsiktig strategi.

För alla landsting och kommuner kommer det samlade överskottet att bli ungefär 13 miljarder kronor i år, så just nu visar den här sektorn goda resultat. Men fortfarande har många i sektorn gamla underskott att kämpa med. Att skatteintäkterna har ökat i år beror på att fler människor är i arbete, men detta kommer att avta under 2010-talet.

– De ekonomiska förutsättningarna att klara vård, skola och omsorg kan komma att försämras framöver. Samtidigt som antalet arbetade timmar minskar, ökar trycket på vår sektor i och med att allt fler blir äldre, säger Anders Knape, ordförande i SKL.

Kostnadsökningarna beror inte bara på att allt fler blir äldre, utan skolan måste också ses över. Antalet grundskoleelever kommer att minska och gymnasieelever att öka. Det blir fler friskolor vilket ger sämre förutsättningar att effektivt planera skolverksamheten. Vissa kommuner kan komma att välja att införa det vårdnadsbidrag som regeringen har aviserat och det innebär också kostnadsökningar.

Landstingen räknar med att de hamnar på minus sju miljarder redan 2011 även om de är återhållsamma med kostnadsökningarna. Redan nu växer kostnaderna snabbare än skatteunderlaget.

Enligt SKL skapar den samhällsekonomiska utvecklingen 2007-2011 ett bestående överskott i den offentliga sektorns finanser. På sikt pekar denna utvecklig på en skevhet. På grund av det demografiska kostnadstrycket kommer kommunernas och landstingens verksamheter att bli dyrare medan ett betydande överskott ansamlas hos staten.

Kommuner och landsting står inför stora framtida utmaningar inom välfärdspolitiken och därför vill de ha igång en bred politisk diskussion om prioriteringar. SKL anser att det är hög tid att ta fram en långsiktig strategi för välfärdstjänsternas omfattning och finansiering.