Ökning av nya miljögifter


De äldre välkända miljögifterna minskar, men det finns nyare miljögifter som forskningen inte vet så mycket om. Dessa sprids fort till våra vatten. Följderna för djurlivet är okända, det visar nu en ny sammanställning i ämnet.

Regeringen och Naturvårdsverket har låtit göra en sammanfattning av miljögifterna i vattenmiljön. Det är professorerna Björn Brunström, Ekotoxikologiska avdelningen, Uppsala universitet och Åke Larsson, Institutionen för Växt och Miljövetenskaper, Göteborgs universitet som arbetat fram sammanställningen.

DDT och PCB är kända miljögifter och de har minskat i vattenmiljön, men inte dioxinhalterna. Det finns ”nya” kemikalier som man inte vet mycket om och vilka följder de får för djurlivet.

Kunskaperna som ställts samman visar hur miljögifter påverkar fiskar, fåglar och däggdjur i vår marina miljö samt i våra sjöar. Förutom förekomsten av miljögifter och dess effekter, redovisas områden där ökade insatser behövs, som till exempel forskning och miljöövervakning. Vid ett seminarium i Göteborg den 13 maj kommer resultatet att redovisas.

Följande kommer att tas upp på seminariet:

  • Den starka ökningen av halten fluorerade ämnen i svenska uttrar
  • Halterna av kadmium i Östersjöfisken är lika höga som i början av 1980-talet
  • Nya” kemikalier som hexabromcyklododekan (HBCD) och PFOS ökar i sillgrissla
  • Sälarna i Östersjön har blivit friskare – men att förekomsten av tarmsår oroar
  • Föroreningar i Viskan påverkar fiskens hälsa och fortplantning
  • Hur allvarligt påverkade fiskar i vattnen kring Stockholm är av miljögifter