Oenighet kring kväverening av Östersjön
Fosfor eller kväve, vilket ska renas? Experterna är oeninga om vad som är viktigast för Sveriges hav. (Foto: Sven Nackstrand AFP)


En amerikansk expertgrupp har undersökt tillståndet för haven kring Sverige. Gruppen föreslår långtgående åtgärder mot fosforutsläppen för att Östersjön ska tillfriskna.

Experterna är dock oeniga om nyttan av kväverening längs ostkusten. Undersökningen har grundats på ett vetenskapligt underlag för tillståndet med övergödning i våra hav samt på uppgifter om skärgårdsmiljön längs ostkusten.

Oenigheten består av att vissa anser att kväverening har goda effekter medan andra menar att tillgängliga data inte visar på någon nytta med kväverening i dessa vatten. De menar istället att tyngdpunkten ska ligga på fosforrening tills det finns mer övertygande bevis för fördelarna med kväverening.

Enighet råder dock om att för mycket kväverening kan leda till ökad bakterietillväxt.
– Avsikten med gruppens arbete är att få en oberoende bedömning av situationen i havet, säger Per Jonsson, Naturvårdsverkets projektledare för expertutvärderingen.

I öppna Östersjön behöver fosforutsläppen minskas och där kan Sverige göra en del men övriga länder behöver också åtgärda problemet. Längs västkusten bör kvävetillförseln minskas samt fosforutsläppen dras ner i samma grad.

Trots oenigheten i kvävefrågan utgör rapporten ett viktigt underlag för den havsaktionsplan som Naturvårdsverket och andra myndigheter ska presentera för regeringen i början av maj.