Ny tillsynsreform av socialtjänsten
Sveriges äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. (Hanna Teleman)


Det har avsatts pengar för en tillsynsreform i budgetpropositionen. Socialtjänsten plus hälso- och sjukvården ska slås ihop och samordnas av Socialstyrelsen. Man har däri även lagt resurser för att barnomsorgen ska förbättras.

När det gäller barnen har man inom det så kallade barnuppdraget visat på akuta brister. Regeringen finner dem så allvarliga att tillsynsreformen måste genomföras omedelbart. Dessutom förstärker man tillsynen av den sociala barn- och ungdomsvården med 10 miljoner kronor per år för de närmaste två åren.

Med en samordnad tillsyn kan svagheter uppmärksammas och tydliggöras i vårdkedjan mellan kommunernas och landtingens insatser, där personer ofta ”hamnar mellan stolarna”. Detta kan gagna äldre multisjuka personer och bidra till ett bättre resursutnyttjande.

– Det behövs en samordnad tillsyn som kan agera mer kraftfullt. Tillsynen är ett av statens viktigaste styrinstrument. Och tillsynen spelar en utomordentligt viktig roll i arbetet med att utveckla kvaliteten i vården och omsorgen, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i en kommentar på regeringens hemsida.