Ny studie bekräftar samband mellan stress på jobbet och sömnproblem


Sömnbesvär blir allt vanligare. En vanlig orsak till sömnbesvär är arbetsrelaterad stress men en ny svensk studie visar att förbättrade arbetsförhållanden kan bidra till en bättre nattsömn.

Idag är det tufft på många arbetsplatser. Enligt färska siffror från Försäkringskassan sjukskrivs allt fler för stress, vilket också är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Det är sedan tidigare känt och vetenskapligt bekräftat av SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) att arbetsmiljön har betydelse för vårt psykiska välbefinnande. Vilka faktorer är det som egentligen får oss att känna stress på jobbet?

Sömnforskaren och professorn Torbjörn Åkerstedt vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och Karolinska Institutet har tillsammans med ett forskarlag undersökt sambandet mellan stress och sömnstörningar. Han förklarar att stress påverkar starkt hur vi reagerar emotionellt. Till stöd för studien analyserade forskarna data från 2008 till 2010, från 4827 män och kvinnor med en medelålder på 48 år.

Deltagarnas sömnproblem, så som svårigheter att somna, orolig sömn, avbruten sömn eller för tidigt uppvaknande identifierades. Forskarna tog även reda på hur personernas arbetssituation såg ut, vilka krav och kontroller det ställdes i arbetet och vilket socialt stöd de fick på arbetsplatsen.

Höga krav på jobbet gav sömnstörningar

Resultatet visade att de personer som upplevde höga arbetskrav 2008 uppvisade sömnstörningar två år senare, vid en uppföljning 2010. Likaså kunde man hos de personer som led av sömnstörningar 2008 se en koppling till en högre upplevelse av stress och arbetskrav två år senare, samt att de upplevde lägre grad av kontroll och mindre socialt stöd på jobbet 2010.

Det var alltså inte faktorer som oregelbundna arbetstider, fysiskt krävande arbete eller övertid som bidrog till deras upplevelse av stress på arbetet

Det forskarlaget kom fram till bekräftar tidigare forskning men pekar även på att förbättrade förhållanden på jobbet kan förbättra sömnen. Alltså bör ingripanden mot sömnstörningar riktas på psykosociala faktorer, vilket kan förbättra arbetssituationen i det långa loppet.

– Effekten av sömnproblem till följd av stress betonar vikten av god sömn för att fungera i vardagen och eftersom sömnproblem är vanliga i den industrialiserade världen måste vi veta hur vi kan hindra problemen mest effektivt, säger Torbjörn Åkerstedt.

Forskarlaget planerar att genomföra ytterligare studier, bland annat kommer man att närmare undersöka hur vi människor påverkas av sömnbrist.

Studien har publicerats i tidskriften Sleep.

Källor: www.expertsvar.se www.journalsleep.org

Gammal visdom för god sömn (del 1)

Stressad på jobbet – lägg till en daglig dos av grönt

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri