Norra Europas största eklandskap hotas av vägbygge
En ek vid Elleholms badplats i Blekinge, tillika länets största träd med 765 cm i omkrets.


I samband med uppförandet av ett nytt bostadsområde söder om Linköping genomför man nu en omläggning av länsväg 687 mellan Sturefors och Harvestad, trots många protester. Vägen har under flera år varit en mycket kontroversiell fråga, då den kommer att löpa genom ett av norra Europas största eklandskap där många hotade arter lever.

En 90-väg genom det ekområde som idag är en sammanhängande miljö av hagmark kommer att få katastrofala följder för faunan, visar en utredning gjord av Calluna AB på uppdrag av Linköpings kommun. De menar att eklandskapet i det gällande området Ullstämma och Sturefors har mycket höga naturvärden även ur internationell synvinkel.

Av Europas forna lövskogar återstår endast två procent och bland dem är det de gamla, grova träden som minskat mest.

Enligt Calluna AB:s sammanställning finns åtminstone 40 rödlistade arter i eklandskapet, däribland den fridlysta läderbaggen som är listad som en prioriterad art i EU:s habitatdirektiv och sju rödlistade lavarter.

Calluna AB menar att bebyggelse och vägar hotar att isolera värdefulla ekmiljöer från resten av landskapet, vilket skulle resultera i att artstocken utarmas. En annan konsekvens blir att arter som kräver större ytor, som vitrötad grov ek, kommer att försvinna. Hela eklandskapet skulle därmed krympa.

Trots utredningens negativa slutsatser påbörjade Vägverket vägbygget i november 2008.

Både Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna har vädjat till Vägverket att stoppa vägbygget utan resultat.

– Det är uppenbart att Vägverket inte bryr sig om hur deras verksamhet påverkar natur och miljö, sade Alva Curtsdotter, fältbiolog och doktorand i biologi vid Linköpings universitet till Sveriges Radio.

Fältbiologerna som gjort fältstudier i området har hittat större vattensalamandrar i ett småvatten som ligger mitt i planen för den omdragna vägen. Enligt EU-regler såväl som svensk lagstiftning ska den större vattensalamandern skyddas och dess levnadsvillkor får inte störas utan särskild prövning. En sådan prövning har dock inte genomförts, meddelade Linköpings Tidning.

Planerna för vägen ritades upp för flera år sedan. Sedan dess har Vägverket ändrat sina riktlinjer och Naturskyddsföreningen hävdar att vägbygget strider mot Vägverkets egna miljöpolicys.

– Om idén kom upp idag tror jag inte att det här projektet skulle godkännas med tanke på den policy Vägverket har idag och därför tycker vi att det är orimligt att det genomförs, sade Magnus Nilsson, trafikexpert på Naturskyddsföreningens rikskansli i Stockholm till SR.

Bengt Fridell, Vägverkets projektledare, avfärdade inte kritiken, meddelade SR.

– Jag påstår inte att de har fel, men vi bryter inte mot några regelverk och vi kan inte styra om hela vår verksamhet bara för att vår policy ändras, sade han.

I februari gav länsstyrelsen i Östergötland Vägverket dispens från biotopskyddet på villkor att de ska kompensera drabbade åkerholmar och små våtmarker genom att anlägga nya våtmarker och skapa förutsättningar för den större vattensalamanderns överlevnad.
 
Vägen beräknas vara klar 2010.